Služba Rozpočítavanie

Podklady pre ročné rozpočítavanie na stiahnutie TU.

ROZPOČÍTAVANIE

Rozpočítavanie nákladov na teplo, teplú a studenú vodu je služba, ktorá je nevyhnutnosťou pre každého vlastníka bytu, nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte s namontovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla (PRVN), určenými meradlami tepla (MT), vodomermi teplej a studenej vody.

Naša spoločnosť má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a vykonáva rozpočítavanie tepla a vody na Slovensku pre viac ako 65 tisíc bytov.

Rozpočítavanie spracovávame vo vlastnom rozpočítavacom software ENBRA – VaT SMART.

 vat obr 2
  
 • Rozpočítavanie nákladov je v plnom súlade s vyhláškou č. 240/2016 Z. z.  (ďalej len vyhláška) a požiadavkami zákazníka.
 • Vo výstupe tlače rozpočítavania sa nachádzajú okrem samotného výpočtu nákladov na konečného vlastníka aj všetky údaje, ktoré vyžaduje vyhláška podľa §10:        

              - údaje o objekte

              - údaje o nákladoch za teplo, teplú vodu za objekt

              - údaje o nákladoch za teplo, teplú vodu pre konečného spotrebiteľa 

 • Porovnania spotrieb objektu a vlastníka bytu s predchádzajúcim rokom. Vzor výstupu tlače rozpočítavania, ako aj iné informácie ohľadne rozpočítavania si môžete pozrieť na tomto odkaze:  Vzor rozúčtovania
 • Podmienky rozpočítavania budú dohodnuté v zmluve o rozpočítavaní tepla.

 • Cena služby sa vzťahuje k jednému vykurovaciemu telesu, MT, vodomeru. Zahŕňa odpočet prístroja a rozpočítavanie. 

  

Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch.

Dôležité pojmy:

Konečný spotrebiteľ

vlastník, nájomca bytu v byt. dome

 

   

Pomerový rozdeľovač 

vykurovacích nákladov - PRVN

zariadenia určené na indikovanie množstva tepla odovzdaného prostredníctvom vykurovacieho telesa v miestnosti. Slúžia na určenie podielu na spotrebe tepla za dom. Nezobrazujú priame platby, ani spotrebu v kWh za odobraté teplo. 

 

Podlahová plocha bytu

celková plocha všetkých miestností bytu  a iných vykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu (bez plochy balkónu, lodžií a terás) a nevykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu).

 

Odberné miesto

zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené meradlo na zisťovanie množstva dodaného tepla

 

Regulačný príkon

na odbernom

mieste (kW)

vypočíta sa podľa predchádzajúcej skutočnej ročnej spotreby tepla alebo pre nových odberateľov podľa objednaného množstva tepla

 

 

Objekt rozpočítavania

budova s jedným odberným miestom alebo viac budov (bytových domov), ktoré majú jedno odberné miesto. 

 

   

*** Bytový dom je vykurovaný ako celok. Vzhľadom k tomu, že teplo prestupuje stenami, stropom a podlahou miestnosti, sa nedá  vylúčiť vzájomné tepelné ovplyvňovanie medzi susediacimi bytmi.

 

Rozpočítavanie dodaného tepla na vykurovanie

     
 • Pri centrálnej dodávke tepla je pri fakturácii rozhodujúce celkové dodané množstvo tepla na vykurovanie do domu a spotreba tepla na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy. Údaje z bytových vodomerov a PRVN na vykurovacích telesách určujú len pomery, v akých sa delí suma fakturovaná pre dom  medzi jednotlivých používateľov.
 • Legislatíva stanovuje len spôsob/postup rozpočítavania nákladov na teplo. Sumy, ktoré platia jednotlivé byty, môžu zásadne ovplyvniť ich vlastníci pri schvaľovaní pomeru základnej a spotrebnej zložky z celkových nákladov.
 • Výsledkom rozpočítavania v bytových domoch je vždy len priblíženie sa k reálnemu rozdeleniu nákladov na teplo.
 

Cena dodaného tepla je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Skladá sa z dvoch zložiek, z variabilnej a fixnej.

Variabilná zložka

ceny tepla

Vo variabilnej zložke ceny tepla (€/kWh) sú premietnuté náklady, ktoré dodávateľ tepla vynaloží na nákup prvotných energetických surovín použitých na výrobu tepla. Cenu paliva a vstupnej elektriny dodávateľ tepla nemôže v podstatnej miere ovplyvniť - stanovuje ju trh.

 Fixná zložka tepla

Fixná zložka ceny tepla (€/kW) sa skladá z regulovaných a neregulovaných ekonomicky oprávnených nákladov. Rozhodujúcimi regulovanými oprávnenými fixnými nákladmi sú osobné náklady a ďalšie finančné náklady, ktoré súvisia so správou prevádzky tepelného hospodárstva.

Rozhodujúcimi neregulovanými oprávnenými fixnými nákladmi, ktoré tvoria podstatnú časť fixných nákladov, sú odpisy hmotného a nehmotného majetku zariadení na výrobu a rozvod tepla a náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla. Súčasťou fixnej zložky ceny tepla je aj primeraný zisk, ktorého výška je tiež regulovaná.

Variabilné náklady

Variabilné náklady sa vypočítajú tak, že sa vynásobí variabilná zložka ceny tepla určená ÚRSO s nameraným množstvom tepla na odbernom mieste. Fixná zložka sa násobí regulačným príkonom na odbernom mieste. Ten sa vypočíta podľa predchádzajúcej skutočnej ročnej spotreby tepla alebo pre nových odberateľov podľa objednaného množstva tepla.

V prípade, že počas roka došlo k zmene ceny tepla, uvedený postup sa uplatní na každé obdobie, za ktoré bola platná cena tepla.

Celkové náklady na vykurovanie

Celkové náklady na vykurovanie v dome dostaneme sčítaním variabilných a fixných nákladov.

Vyššie uvedené údaje sú podkladom pre spracovanie rozpočítavania. Poskytuje ich a je za ne zodpovedný správca, SVB alebo vlastník bytového domu.
 

Čo by malo obsahovať Rozpočítavanie?

Základný rámec pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla pre konečných spotrebiteľov ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.   240/2016 Z. z. Môže sa použiť aj odlišný spôsob rozpočítavania tepla než ustanovuje vyhláška, ak sa na ňom dohodnú koneční spotrebitelia – vlastníci bytov.
 

Ako sa zorientovať v údajoch o vykurovaní domu?

Vyúčtovanie musí správca, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastník bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov doručiť vlastníkom alebo nájomcom bytov najneskôr k 31. máju nasledujúceho roka. Legislatíva nestanovuje, ako by vyúčtovanie malo vyzerať. Má byť však prehľadné a zrozumiteľné.

Základné minimálne údaje o teple a teplej vode, ktoré musia byť vo vyúčtovaní , sú uvedené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie.

Súčasťou ročného vyúčtovania za byt by mal byť aj prehľad nákladov na vykurovanie za celý objekt (bytový dom). Obsahovať by mal namerané teplo na odbernom mieste v kWh, regulačný príkon v kW, cenu variabilnej, a fixnej zložky tepla a celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie v €.

Podrobné vyúčtovanie musí obsahovať údaje o rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody; zvlášť za objekt rozpočítavania, ktorým je zvyčajne bytový dom, a zvlášť pre konečného spotrebiteľa – vlastníka alebo nájomníka v byte. Ideálne je, ak sú údaje vo vyúčtovaní uvedené v prehľadnej tabuľke.

Z nej musí byť jasné, aká je výška nákladov, spôsob ich určenia a rozpočítavania, údaje o zálohových platbách, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie a množstvo tepla na prípravu teplej vody, ako aj výška nedoplatku alebo preplatku konečného spotrebiteľa.
Súčasťou vyúčtovania musia byť aj ďalšie prehľady s údajmi, ktoré vstupovali do rozpočítavania nákladov na teplú vodu a teplo na vykurovanie, samostatne pre celý dom a zvlášť pre konkrétny byt.
 

Údaje o rozpočítavaní spotrebovaného tepla na byt:

Celkové náklady na vykurovanie sa ďalej v dome delia na základnú a spotrebnú zložku.
Základná zložka

Základná zložka nákladov na teplo sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy alebo obostavaného objemu bytu. 

Spotrebná zložka

Spotrebná zložka nákladov na teplo sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Táto zložka sa rozpočítava aj tým konečným spotrebiteľom , ktorí neumožnili zapojiť pomerové rozdeľovače tepla, alebo neumožnili ich odčítanie a to spôsobom určeným v platnej vyhláške 240/2016 Z. z..

 

Vyhláška ÚRSO odporúča/uvádza základnú zložku na 60 % a spotrebnú zložku na 40 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie. Na používanie pomeru, v ktorom má základná zložka jasnú prevahu, existujú zásadné dôvody.

 
Zjednodušený výpočet poukazujúci na to, že aj byt s vypnutými vykurovacími telesami a obklopený bytmi, v ktorých sa vykuruje na požadovanú teplotu, spotrebuje teplo vo výške viac ako 60 % nákladov na teplo v porovnaní s vykurovaným bytom:
     

 

Popis Hodnota Vysvetlenie
VYKUROVANÝ BYT

Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období

 

5 °C

 

 Z priemernej vonkajšej teploty vo vykurovacom období napr. 5 °C sa vykuruje byt na požadovanú teplotu cca 21 °C, t.j. rozdiel je 16 °C. Spotrebuje sa pritom 100 % nákladov na vykurovanie. Z tohto pomeru je zrejmé, že na zvýšenie teploty o 1°C sa musí vynaložiť o 6,25% nákladov na vykurovanie viac.   

Požadovaná teplota, na ktorú sa byt vykuruje

 

21 °C

 

Rozdiel medzi priemernou vonkajšou teplotou a požadovanou teplotou v byte

 

 16 °C

 

Podiel na nákladoch na vykurovanie

 100%

 
NEVYKUROVANÝ BYT   
Priemerná teplota v
nevykurovanom byte

 

16 °C

 

 Uvedená teplota sa dosiahne hlavne vplyvom prestupu tepla stenami susedných vykurovaných bytov. 
Rozdiel medzi priemernou vonkajšou teplotou a priemernou teplotou v nevykurovanom byte

 

 11 °C

 

 

Podiel na nákladoch na vykurovanie oproti porovnateľnému bytu, v ktorom sa vykuruje na požadovanú teplotu 21°C

 

68,75%

 

 Ak je priemerná vonkajšia teplota 5 °C, prestup tepla medzi bytmi zabezpečí zvýšenie teploty v byte o 11 °C, čo predstavuje (11 x 6,25 %) 68,75 % nákladov, ktoré by sa mali uhradiť.

 

Vo vyhláške stanovený pomer rozdelenia nákladov si vlastníci bytov môžu dohodnúť aj inak, čo sa v praxi často stáva. 

 

Iniciatívu pri zmene pomeru nákladov na rozpočítavanie by mal mať správca, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastník domu, ktorí by navrhovanú zmenu mali konečným spotrebiteľom aj odborne vysvetliť a zdôvodniť.

 

Ak má dom namontované PRVN a konečný spotrebiteľ ich neumožnil zapojiť, alebo neumožnil ich odčítanie alebo  do nich neoprávnene zasahoval, a tým spôsobil ich nesprávnu funkciu, bude spotrebná zložka ceny tepla  pre celý byt určená ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2 v dome.

Pri poruche PRVN sa spotrebná zložka ceny tepla pre miestnosť, alebo byt vypočíta ako priemer spotrebnej zložky na m2 v dome.

 

Výpočet  pre  byt  

Ak sa na rozpočítavanie  tepla použije pomer podľa vyhlášky, z celkových nákladov na vykurovanie domu vyčleníme 60 %. Túto sumu vydelíme celkovou vykurovanou plochou domu. Výsledok vynásobíme podlahovou plochou bytu. Tak získame základnú zložku nákladov na vykurovanie bytu.

Zostávajúcich 40 % tvorí spotrebnú zložku. Od tejto sumy sa odpočíta suma spotrebnej zložky určená náhradným spôsobom (nenamontované, neodčítané a chybné PRVN). Výslednú sumu (Spotrebná zložka pre konečných spotrebiteľov) vydelíme  súčtom korigovaných indikovaných údajov zo všetkých pomerových rozdeľovačov tepla v dome. Výsledkom je jednotkový náklad na korigovaný indikovaný údaj. Vynásobíme ho počtom korigovaných indikovaných údajov v byte. Získame náš podiel spotrebnej zložky nákladov na vykurovanie.

 

Rozpočítavanie tepla na prípravu teplej vody

 

Teplá voda na výtoku u konečného spotrebiteľa musí mať  teplotu najmenej 45 °C a najviac 55 °C. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite  dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa zároveň predpisuje, že dodávateľ je povinný dodávať teplú vodu v čase od 5.00 do 23.00 hodiny alebo v dohodnutom čase na základe zmluvy.

Dodávku teplej vody v uvedenej kvalite možno vzhľadom na jej takmer okamžitú dostupnosť v mieste jej spotreby považovať za komfortnú službu, ktorá patrí medzi najdrahšie poskytované služby spojené s bývaním. V niektorých domácnostiach môžu byť náklady na dodávku teplej vody vyššie ako náklady na vykurovanie.

Odberným miestom dodaného tepla na prípravu teplej vody nameraného určeným meradlom je miesto jej prípravy. Môže byť blízko miesta jej spotreby (domová kotolňa, odovzdávacia stanica tepla) alebo mimo neho (okrsková kotolňa, okrsková odovzdávacia stanica tepla). Namerané množstvo tepla ocenené jeho aktuálnou cenou tvorí náklady na teplo v teplej vode, ktoré dodávateľ tepla rozpočíta jednotlivým odberateľom.

 

Keď je príprava teplej vody zabezpečovaná iba pre váš dom, rozpočítajú sa vám všetky náklady na teplo spojené s jej prípravou.

V prípadoch, keď je príprava teplej vody zabezpečovaná pre viacero odberateľov (domov) a dodávateľ tepla zabezpečil meranie množstva teplej vody na odbernom mieste na vstupe do domu, podiel celkových nákladov na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy sa pre váš dom určí z pomeru nameranej spotreby na vašom odbernom mieste k celkovému súčtu nameraných množstiev teplej vody na všetkých odberných miestach.

Ak nie je takéto meranie zabezpečené, postupuje sa rovnako, ale za množstvo teplej vody na odbernom mieste sa považuje súčet spotreby teplej vody nameranej v jednotlivých bytoch, nebytových priestoroch, a spoločných priestoroch.

Takto určené celkové náklady a z toho následne variabilné a fixné náklady na prípravu teplej vody pre dom sa potom rozpočítavajú pre jednotlivých konečných spotrebiteľov.

 

Rozdelenie nákladov na teplú vodu

Náklady na teplú vodu netvoria len samotné náklady na jej ohrev, ale aj na vodu. V koncoročnom vyúčtovaní nákladov na teplo sa preto spravidla uvádzajú samostatne. Okrem tepla na ohrev vody si treba všímať aj položku vodné, stočné – teplá voda.

V prípade, že došlo k zmene ceny tepla, uvedený postup by sa mal uplatniť na každé obdobie, za ktoré bola platná daná cena tepla.

 

Údaje o rozpočítavaní teplej vody za dom

Spotreba vody pre bytový dom nie je jednoduchým súčtom spotrieb zaznamenaných všetkými vodomermi v objekte rozpočítavania. Podľa platnej legislatívy dodávateľ tepla pri určení fakturovanej čiastky vychádza z hodnoty uvedenej na určenom meradle. To sa môže nachádzať na vstupe do bytového domu alebo v mieste prípravy vody, ktorým je kotolňa, prípadne odovzdávacia stanica tepla.

Celkové náklady na prípravu teplej vody sa rozpočítavajú v pomere nameraných množstiev teplej vody na všetkých odberných miestach alebo v pomere k súčtu nameraných množstiev u konečných spotrebiteľov (podľa spôsobu distribúcie).

Vo vyúčtovaní možno detaily o pomerovom delení dohľadať prostredníctvom tzv. koeficientov, ktoré zodpovedajú úprave nameraného množstva teplej vody na odberných miestach alebo u konečných spotrebiteľov. Hoci sa v príslušnej legislatíve koeficienty nespomínajú, správcovia bytových domov koeficienty vo vyúčtovaní bežne uvádzajú, aby konečným spotrebiteľom vysvetlili, ako sa k výsledným nákladom za ohrev teplej vody dopracovali.

Príklad rozpočítavania množstva dodaného tepla na prípravu teplej vody na odberné miesta (objekt rozpočítavania):

 • Koeficient je vypočítaný ako podiel celkového množstva vody na teplú vodu nameraného v mieste prípravy určeným meradlom a súčtu nameraných množstiev teplej vody na všetkých odberných miestach (iných bytových domoch), do ktorých je zabezpečovaná dodávka teplej vody, alebo k súčtu nameraných spotrieb teplej vody u všetkých konečných spotrebiteľov. Tento koeficient by mal zohľadňovať povolenú toleranciu presnosti vodomerov a rozdiely vznikajúce súčasnosťou odčítania nameraných údajov. 
 

Údaje o rozpočítavaní  teplej vody za byt

Náklady za teplo v teplej vode pre bytový dom sa delia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 20 % a spotrebná 80 %.

Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom pre každý byt v bytovom dome, ak sú zabezpečené podmienky pre odber teplej úžitkovej vody z centrálneho rozvodu u konečného spotrebiteľa. Zahŕňa paušál, ktorý čiastočne zohľadňuje straty v cirkulácii teplej vody na zabezpečenie prístupu k teplej vode v dohodnutom časovom rámci, inak by systém centrálnej dodávky nefungoval.

Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere upravenej spotreby vody v m3 nameraných na vodomere v byte k súčtu upravených nameraných spotrieb v m3 všetkých vodomerov teplej vody v bytovom dome.

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla sa určí náhradný indikovaný údaj (m3)vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt a nebytový priestor v objekte (bytovom dome).

Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo, neumožnil meradlo nainštalovať, prípadne ho demontoval, alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný údaj (m3)vo výške trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Spotrebná zložka - 80% nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom (€)

/

Súčet upraveného

nameraného množstva

teplej vody v objekte

rozpočítavania (m3)

=

Jednotkový

náklad (€/m3)

     

Jednotkový náklad (€/m3)

x

Upravené množstvo vašej

spotrebovanej teplej

vody (m3)

=

Vaša platba za

teplú vodu (€)

Celkové náklady za teplo v teplej vode (€)

Základná zložka - 20% nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom (€)

/

Počet bytov

=

Vaša základná

(paušálna)

platba za teplú

vodu (€)

emal podpis

Kontaktný formulár

Povinné *