Často kladené otázky - metrológia

 

Prečo ENBRA?

Sme spoločnosť s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami v oblasti svetovej metrológie. Ako jedna z mála spoločností ponúkame komplexné služby v rámci Slovenskej republiky. Metrologické pracovisko je strategicky umiestnené v Banskej Bystrici, aby bolo zákazníkom nablízku a aby sme mohli pomôcť pri riešení ich problémov. Ponúkame dovoz a rozvoz meradiel po celom Slovensku, máme aj zberné miesta v Bratislave a Košiciach. Dokážeme pomôcť aj pri riešení nadštandardných požiadaviek našich zákazníkov.

Máte otázky? Radi vám poradíme 

Čo sú meradlá?

Materializovaná miera alebo zariadenie používané na realizáciu meraní - slúžia k určeniu hodnoty meranej veličiny.

Členia sa na:  

  • národné etalóny a ostatné etalóny
  • certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály
  • určené meradlá a povinne kalibrované meradlá
  • ostatné meradlá

Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlo nesmie uviesť na trh a používať („Zákon o metrológii č. 157/2018 Z.z.“).

Určené meradlo je možné používať na účel podľa § 11 ods. 1 Zákona 157/2018 Z.z., len ak má platné overenie, ak sa toto vyžaduje.

 

Čo je overenie? 

Metrologická kontrola počas používania určeného meradla je následné overenie určeného meradla (ďalej len „následné overenie“).

Overením určeného meradla sa potvrdzuje, že meradlo má požadované metrologické vlastnosti. Overené určené meradlo sa opatrí overovacou značkou autorizovaného metrologického pracoviska alebo vydá overovací list. Poškodenie alebo pozmeňovanie platných úradných overovacích značiek je zakázané.

 

Aké sú používané značky?

Meradlá dodávané na slovenský trh sú spravidla prvotne overené buď priamo výrobcom, alebo na našom území autorizovaným metrologickým pracoviskom. K preukázaniu platného overenia sa používajú overovacie značky.

 

Prečo musíme meradlá overovať?

Overenie meradla znamená potvrdenie, že namerané hodnoty meradla spĺňajú toleranciu najvyšších dovolených chýb. Každé meradlo používané v obchodnom styku (na základe ktorého sa fakturuje, resp. súvisí s platbou) musí spĺňať rozsah určený Vyhláškou č. 161/2019 a jej príloh.  Ich namerané hodnoty musí rešpektovať ako dodávateľ energie, tak aj odberateľ. Meradlo má garantovanú presnosť v prípade nákupu nového prístroja výrobcom alebo po následnom overení autorizovaným metrologickým strediskom.

 

Po akej dobe sa musia meradlá overovať?

BYTOVÉ VODOMERY NA STUDENÚ A TEPLÚ VODU

  • Čas platnosti overenia  5 rokov (Príloha č.1 Vyhl. č. 161/2019  pol. 1.3.1)

 

VODOMERY  NA STUDENÚ  A TEPLÚ  VODU (nie bytové)

  • na studenú vodu  - Čas platnosti overenia  6 rokov (Príloha č.1 Vyhl. č. 161/2019  pol. 1.3.2)
  • na teplú vodu  - Čas platnosti overenia  4 roky (Príloha č.1 Vyhl. č. 161/2019  pol. 1.3.2)

 

MERAČE TEPLA A ICH ČLENY

  • Čas platnosti overenia  4 roky (Príloha č.1 Vyhl. č. 161/2019  pol. 3.5 a,b,c,d)

Vykonáva sa overenie prietokomeru, párovanie a overenie odporových snímačov teploty, overenie kalorimetrického počítadla.

 

Prečo kalibrovať a kedy?

Kalibrácia znamená stanovenie odchýlky nameranej hodnoty od požadovanej hodnoty („konvenčne pravej“). Používanie povinne kalibrovaného meradla upravuje §17 Zákona 157/2018 Z.z.

 

Ako môže overenie ušetriť?

Overte si skutočné namerané hodnoty svojich vodomerov, meračov tepla a chladu. Zistite, či merač tepla, ktorý cez letné obdobie vykazuje nulový stav pri ohreve teplej vody, nemá zaseknuté lopatkové kolo a vy máte odber bez nameranej hodnoty. Overte si, že váš vodomer nie je zanesený a zúžený profil nábehovej  časti nezrýchľuje lopatkové koliesko, ktoré vykazuje vyššie namerané hodnoty, než je tomu v skutočnosti.

 

Sme tu pre vás, vždy pripravení pomôcť