Diaľkový odpočet

Na čo slúžia diaľkové odpočty dát?


Namerané hodnoty („dáta“) z meračov a indikátorov boli po dlhé roky odčítané jediným spôsobom –
vizuálne, tj ľudským zrakom. Tento spôsob mal nasledujúce nevýhody:

 - Hodnoty boli k dispozícii iba v okamihu fyzického odpočtu
 - Pri odčítaní musel byť merač alebo indikátor fyzicky prístupný
 - Údaje nemohli byť využité na riadenie v reálnom čase

Údaje z meračov pritom môžu veľmi dobre využiť. Merače pracujú on-line v reálnom čase. To znamená, že aj hodnoty sa v čase menia. Každý merač je okrem základných hodnôt schopný poskytnúť informáciu aj o ďalších hodnotách (napríklad merač tepla meria okrem okamžitej energie aj dve teploty, prietok, …). Často sú tiež k dispozícii chybové hlásenia, hlásenia alarmových stavov (napríklad pri prekročení niektorého nastaveného parametra).

Diaľkové odpočty a prenosy dát tak možno využiť napríklad:

 - Zjednodušenie prístupu k meraču/indikátoru pri odpočte. Merače bývajú často montované v zle prístupných miestach (pivnice, vykurovacie kanály). Indikátory a bytové vodomery sú v bytoch, do ktorých nechcú nájomníci odčítača púšťať.
 - On-line riadenie vykurovacích sústav podľa okamžitých parametrov
 - Dohľad nad meračmi – okamžitá reakcia na poruchu alebo chybový či alarmový stav
 - Častejšia možnosť odpočtu (napr. pre mesačnú alebo týždennú fakturáciu)

Diaľkové odpočty a prenosy dát z meračov tepla, prietokomerov, vodomerov, PRVN