História spoločnosti

Firma ENBRA bola založená v roku 1991, najskôr ako česko-rakúska spoločnosť, teraz ako čisto česká spoločnosť vlastnená manželmi Boženou a Josefom Brabencovými. Od svojich počiatkov až do dnešnej doby sa spoločnosť profiluje získavaním skúseností v rôznych oblastiach hospodárneho nakladania s teplom, vodou a energiou. Postupným osvojovaním ďalších špecializácií a následným nárastom profesionality až k najvyššej odbornosti vytvorila firma kvalitné zázemie na realizáciu aj tých najnáročnejších zákaziek.

Spočiatku sa firma orientovala obzvlášť na meranie spotreby studenej a teplej vody v bytoch a na výrobu skúšobní na testovanie vodomerov. Postupom času sa okruh obchodných a zákazkových aktivít rozšíril do oblasti spotreby vody v priemyselných aplikáciách, merania spotreby tepla, indikácie dodaného tepla v bytoch, rozúčtovania nákladov na vykurovanie, regulácie a hydraulického vyváženia vykurovacích sústav a objektov, dodávok bojlerov, kotlov, tepelných čerpadiel - teda do oblastí, ktoré komplexným riešením umožňujú dosahovať významné úspory spotreby palív, energií a surovín, a tým dosahovať vysoko ekonomické výsledky predovšetkým v prevádzke sústav vykurovania.

V rámci komplexnosti poskytovaných služieb prevádzkujeme tiež celoštátnu sieť opravární a autorizovaných metrologických stredísk na overovanie kalorimetrických počítadiel a teplomerov, prietokomerov a vodomerov. V súčasnej dobe disponujeme v európskom merítku ojedinelou technológiou, ktorá nám umožňuje skúšať prietokomery až do dimenzie DN400.

V súčasnej dobe je ENBRA holdingové usporiadanie obchodných firiem s plošným zastúpením po celej ČR a sieti pobočiek na Slovensku a sieti zahraničných pobočiek v Poľsku a Rusku. Väčšina z nich prevádzkuje vlastné metrologické strediská. Spoločnosť má cca 200 zamestnancov. Máme zavedený, zdokumentovaný a certifikovaný systém manažmentu riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009.

ENBRA je tiež zakladajúcim členom Asociácie rozúčtovateľov nákladov na teplo a vodu (ARTAV). Členstvo v tejto asociácii je garanciou, že je rozúčtovanie vykonávané podľa platných predpisov; členovia ARTAV musia používať technické prostriedky vyhovujúce platným normám a musia mať činnosť rozúčtovania uvedenú v Obchodnom registri alebo Živnostenskom liste ako činnosť podnikania. Sme členom Asociácie odborných veľkoobchodov. Členstvo v tejto asociácii je garanciou, že dodávaný tovar v rámci veľkoobchodnej siete alebo prostredníctvom realizovaných zákaziek spĺňa v maximálnej miere nároky na kvalitu a je schválený na predaj v ČR. Štandardom je vysoká profesionalita služieb spojených s predajom a technickým zázemím.

 

Historické míľniky spoločnosti:

4. 12. 1991

Založenie Enbra, spol. s r.o. Firma sa zamerala na výrobu skúšobní vodomerov, obchodnú činnosť (vodomery, merače tepla a príslušenstvo). Ďalej sa obchodný program rozšíril o armatúry na vykurovanie.

1994 Firma rozširuje svoju činnosť o predaj kotlov a bojlerov. Obzvlášť sa ďalej rozširuje oblasť montáží, sieť obchodných zástupcov a servisná sieť.
1995 - 1996

Založenie dcérskych spoločností:
ENBRA Slezsko s. r. o., Karviná, CZ (100 % ENBRA, spol. s r. o.)
ENBRA Pražská s. r. o., Praha, CZ (100 % ENBRA spol. s r. o.)
ENBRA Slovakia s. r. o., Banská Bystrica, SR (100 % ENBRA, spol. s r. o.)
ENBRA Bulgaria EOOD, Sofia, Bulharsko (100 % ENBRA, spol. s r. o.)

2001 Založenie dcérskej spoločnosti: ENBRA POLSKA, s. z o. o.,
Kraków, Poľsko (100 % ENBRA, spol. s r.o.)
2002

Založenie spoločnosti: ENBRA RUSS, Ruská federácia

2008                  

Zahájenie činnosti v oblasti realizácie solárnych panelov, peletových kotlov, tepelných čerpadiel.

2009

Oddelenie obchodnej činnosti v oblasti kachlí, krbov a príslušenstva do novo vzniknutej spoločnosti ENBRA TOP s. r. o. Dňa 14. 12. 2009 sa uskutočnila fúzia spoločností ENBRA, spol. s r. o., ENBRA Pražská s. r. o. a ENBRA Slezsko s. r. o. Nástupníckou spoločnosťou, na ktorú prešiel obchodný majetok spoločností, sa stala spoločnosť ENBRA, spol. s r. o.

31. 12. 2009

Do obchodného registra boli zapísané odštepné závody:
ENBRA, spol. s r.o. – odštepný závod Brno
ENBRA, spol. s r.o. – odštepný závod Karviná
ENBRA, spol. s r.o. – odštepný závod Praha
ENBRA, spol. s r.o. – odštepný závod Pardubice
ENBRA, spol. s r.o. – odštepný závod Plzeň

31. 3. 2010

Zmena právnej formy firmy ENBRA zo spoločnosti s ručeným obmedzením na akciovú spoločnosť.

4. 8. 2010

Rozdelenie spoločnosti ENBRA, a.s. odštiepeným zlúčením, kedy odštepovaná časť obchodného majetku ENBRA, a.s. prešla na spoločnosť ENBRA HOLDING, a.s.