Merače tepla a chladu

V Slovenskej republike sa ročne vyrobí a rozvedie približne 150 000 TJ tepelnej energie a približne štvrtina tohto tepla je spotrebovaná v slovenských domácnostiach. S tým úzko súvisí potreba merania dodávaného tepla, obzvlášť pre potreby fakturácie. Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA je popredným dodávateľom meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovanie vykurovacími telesami. Nami dodávané merače a indikátory sú schopné uspokojiť požiadavky odberateľov vo všetkých aplikáciách merania tepelnej energie dodávanej vo forme teplej a studenej vody. Kvalita nami dodávaných výrobkov je potvrdená radom nezávislých testov, napríklad skúškami meračov skúšobného programu pracovnou skupiny pre teplo a tepelné hospodárstvo (AGFW). Skúšobný program pre merače tepla AGFW je porovnávacím meraním zameraným na sledovanie dlhodobej stálosti presnosti meraní prietokomerných častí meračov tepla. Testovaných bolo celkovo 20 kusov prietokomerov rôznych výrobcov a výsledky testov poskytujú cenné informácie o kvalite jednotlivých výrobkov.