Merače tepla a chladu

Rastúce ceny energií zaťažujú rodinné ale aj firemné rozpočty nemalými čiastkami za dodané teplo či v poslednej dobe čoraz častejšie aj za energiu dodávanú pre chladenie priestorov. Ovplyvnenie týchto nákladov bolo predtým takmer neriešiteľné, pretože rozpočítavanie prebiehalo prevažne podľa podlahovej plochy využívaných priestorov. Spotreba tepla teda neovplyvňovala vaše účty priamo, ale len prenesene.  Rozpočítavanie celkových nákladov objektu podľa prostej matematickej rovnice nenútilo jednotlivcov k tomu, aby regulovali svoju spotrebu a zmenili svoje správanie.

Každý odberateľ však má právo hradiť len tie účty, ktoré môže ovplyvniť svojim správaním a toto mu umožní osadenie meračov tepla a chladu tak, aby bolo možné vyčísliť spotrebu ním využitú.

K meraniu dodávok tepla či chladu sa používa niekoľko princípov a technológií. Medzi základné princípy patrí:

  • absolútne meranie pomocou meračov osadených na potrubí, ktoré pracujú priamo s energiou dodanou výhrevným médiom,
  • pomerové meranie, ktoré je však pre meranie chladu nevhodné, kedy je meranie nepriame a dochádza k meraniu tepelnej energie dodanej pomocou výhrevných telies. Táto je následne rozpočítaná ako náklad na teplo dodané každým jednotlivým výhrevným telesom.

Dnešné technológie umožňujú odpočty nameraných hodnôt takým spôsobom, aby nebol zaťažený odberateľ návštevami odpočítateľov a pritom bola zabezpečená včasnosť vyúčtovania.

Kompletnú ponuku meračov chladu a tepla nájdete kliknutím na tento link.