Inovatívny spôsob zberu dát od ENBRA SLOVAKIA

Meranie a rozpočítavanie nákladov za teplo a vodu - nové povinnosti, ale aj nové možnosti pre vlastníkov bytov vyplývajúce z novej legislatívy EU o energetickej efektívnosti

Meranie spotreby energií a ich následné rozpočítavanie a vyúčtovanie je známou témou skoro každého majiteľa bytu v bytovom dome na Slovensku. Vyúčtovanie dodávok tepla alebo energií na vykurovanie je spravidla spájané aj s nedoplatkami. O nadmernej spotrebe energií môžeme hovoriť aj v globálnom meradle. Pre EÚ je záväzná smernica1, ktorá nás zaväzuje ku každoročným úsporám s cieľom dosiahnuť hlavný spoločný cieľ v oblasti energetickej efektívnosti vo výške 32,5% na rok 2030. Smernica ukladá aj požiadavky na minimálnu frekvenciu vyúčtovania a informácie v ňom uvádzané, ako aj požiadavku diaľkového odpočtu v prípade merania a rozpočítavania nákladov vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody. Podľa smernice majú meradlá a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov nainštalované po 25. októbri 2020 umožňovať diaľkový odpočet. Tie meradlá a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré neumožňujú diaľkový odpočet, ale sú už nainštalované, sa majú do 1. januára 2027 vybaviť funkciou diaľkového odpočtu alebo sa majú vymeniť za zariadenia umožňujúce diaľkový odpočet.

Ako konkrétne a v akom rozsahu sa zavedú požiadavky smernice do slovenskej legislatívy a praxe dnes ešte nie je známe. Dátum 25. jún 2020 je ale dátumom, do ktorého majú členské štáty povinnosť zaviesť opatrenia vyplývajúce z predmetnej smernice EU o energetickej efektívnosti.

 

Inovatívny spôsob zberu dát EASY & SMART od ENBRA SLOVAKIA

ENBRA SLOVAKIA priniesla na Európsky trh nové, inovatívne riešenie  v rámci Smart Meteringu, ktorého úlohou je nie naplniť len stanovené legislatívne požiadavky Európskej únie, ale aj očakávané legislatívne zmeny Slovenskej republiky. Cieľom Smart Meteringu je podporiť spotrebiteľov energií k takému správaniu, aby spotrebovali menšie množstvo energií, teda aby na základe poskytovaných informácií o spotrebe energií v reálnom čase mohli dosiahnuť úsporu.

Koncept Smart Meteringu od ENBRA SLOVAKIA sa odkláňa od uzavretých firemných riešení, ktoré sú viazané na využitie len jedného dodávateľa či značky. V rámci tohto konceptu vyvinula ENBRA SLOVAKIA svoje vlastné zariadenie – centrálu ENBRA Easy, ktorá dokáže zbierať údaje zo zariadení od rozličných výrobcov, ktoré sú vybavené rádiovým modulom wM-Bus 868 MHz. Tieto údaje potom odosiela v reálnom čase, teda ihneď po ich získaní, čo je veľký náskok oproti podobným zariadeniam, ktoré údaje najskôr uskladnia a odosielajú len v určitých časových intervaloch. Pri centrále ENBRA EASY tak môžeme hovoriť o skutočnom on-line zbere dát, ktorého prínosom je okamžitý prehľad o skutočnej spotrebe a rýchla identifikácia únikov tepla a vody.

Ďalším krokom univerzálnosti konceptu Smart Meteringu od ENBRA SLOVAKIA je server ENBRA Connect, ktorý prijíma a spracováva namerané údaje. Server ENBRA Connect je schopný zbierať a spracovať dáta nie len z centrály ENBRA Easy, ale aj z akejkoľvek inej centrály ľubovoľného výrobcu. EASY & SMART už dnes dokáže prijímať a spracovávať dáta z nových sietí, ako sú LoRa, SIGFOX,
NB-IoT, atp.

Získané údaje následne server ENBRA Connect spracuje a poskytne v potrebnej štruktúre pre energetický portál ENBRA Poschodoch, alebo pre ľubovoľný iný softvér alebo informačný portál správcu, ktorý správcovia bytových domov aktuálne využívajú, akými sú napríklad SW DOMUS alebo informačný portál Poschodoch.sk od firmy Anasoft.

ENBRA SLOVAKIA teda dokáže svojim zákazníkom ponúknuť také riešenie, ktoré je skutočne šité na mieru, bez nutnosti vynútených investícií, pretože nie je viazané na jedného výrobcu, ale zákazník má možnosť sám si vybrať pre neho to najlepšie riešenie.


 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti