Konferencia Meranie a rozpočítanie tepla 2019 v Senci

4. 12. 2019
Hotel Senec bol v dňoch 7. a 8. 11. 2019 dejiskom už 19. ročníka odbornej konferencie o meraní a rozpočítaní tepla s medzinárodnou účasťou, opäť pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia a Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Program tejto obľúbenej konferencie bol rozdelený do šiestich prednáškových sekcií spojených s firemnými prezentáciami. Úvodné prednášky boli venované očakávanému vývoju v energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR. Pozornosť bola venovaná poznatkom z rozpočítania nákladov podľa nových pravidiel, budovám na bývanie, kvalite vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu nákladov na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s veľkým dôrazom na nové, inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla. Samozrejme v rámci každej sekcie nechýbal ani priestor na diskusiu k prednáškovým témam.

Konferencia bola zameraná na priamych odberateľov tepla, rozúčtovateľov tepla, bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy a spoločenstvá vlastníkov bytov, ale téma sa dotýkala aj pracovníkov miestnych samospráv, štátnej správy, školstva či zdravotníctva.

Už v prvej sekcii vystúpil Ing. Petr Holyszewski zo spoločnosti ENBRA (Brno, CZ), ktorý priblížil nové technológie IoT („Internet of Things“ – internet vecí), teda internetu vecí a ako tieto technológie dokážu uspokojiť novelizované požiadavky smerníc Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu. Tiež vysvetlil, že internet vecí nielen dokáže uspokojiť predmetné aktuálne požiadavky, ale je pripravený aj na ďalší technologický pokrok.

Novinky a inovácie produktov a služieb ENBRA Slovakia predstavil Ing. Štefan Hric. Opierajúc sa o dlhoročné praktické skúsenosti spoločnosti ENBRA Slovakia z oblasti realizácií vyregulovania teplej vody, ústredného kúrenia, izolovania rozvodov a inštalácií či servisu vodomerov a PRVN, vyzdvihol dôležitosť posudzovať bytový dom ako celok. V rámci tejto myšlienky pokladá za dôležité realizovať nielen zákonom stanovené opatrenia, ale predovšetkým tie, ktoré sú ekonomicky a prevádzkovo výhodnejšie z dlhodobého hľadiska, i keď prvotná investícia môže byť vyššia.

Počas štvrtej sekcie vystúpil na konferencii Ing. Dušan Slobodník, predseda asociácie ARTAV Slovensko, so svojim príspevkom o úskaliach základnej a spotrebnej zložky pri rozpočítavaní nákladov za teplo. Priblížil účastníkom bilanciu činnosti asociácie ARTAV Slovensko za jej prvý rok činnosti, poukázal na úspešné dosiahnutie všetkých vytýčených cieľov a predstavil aj nové úlohy asociácie pre rok 2020, ktoré budú smerované k očakávanej novej legislatíve.

Tak, ako aj po iné roky, mala ENBRA Slovakia počas tohtoročnej konferencie svoj prezentačný stánok obsadený svojimi fundovanými pracovníkmi, ktorí neváhali odpovedať na všetky otázky zúčastnených partnerov.