Staň se partnerem | ENBRA

Cookies
a GDPR

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Jegorovova 5821/35B, Banská Bystrica 974 01, IČO: 316 24 189, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 2587/S je vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.enbra.sk (ďalej len „spoločnosť“).

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva Vaše osobné údaje , je spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Jegorovova 5821/35B, Banská Bystrica 974 01, IČO: 316 24 189, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 2587/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní vašich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje okrem iného aj svojich zákazníkov – fyzických osôb (ďalej len „zákazník alter. dotknutá osoba“), prípadne tretích osôb, k osobným údajom, ku ktorým sa dostáva pri plnení kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, resp. ku ktorým sa dostáva pri plnení zmlúv uzavretých najmä s bytovými družstvami alebo so spoločenstvami vlastníkov. Za týmto účelom sa spoločnosť rozhodla zverejniť nasledujúce informácie o tom, ako spracovanie osobných údajov prebieha.

Spoločnosť sa voči svojim klientom, ktorých osobné údaje spracúva, stáva v kontexte všeobecného nariadenia o ochrane údajov prevádzkovateľom. Kontakty na spoločnosť nájdete v záložke  https://www.enbra.sk/kontakty. V prípade, že spoločnosť spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré nie sú priamo jej zákazníkmi, t.j. ak osobné údaje neboli získané priamo od dotknutej osoby, ale tieto údaje získava od svojich zákazníkov – obvykle správcov bytových domov/spoločenstiev vlastníkov bytov, vystupuje spoločnosť v právnom postavení sprostredkovateľa osobných údajov, t.j. právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa/správcu bytového domu/spoločenstva vlastníkov bytov a NP. Nasledujúce informácie, pokiaľ nie je uvedené inak, sa uplatnia pre obe vyššie popísané situácie.

Prevádzkovateľ získal osobné údaje od dotknutých osôb resp. tretích osôb na základe prijatej objednávky, na základe poslaného e-mailu.

 

Účel a právny základ spracovania osobných údajov:

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. spracúva osobné údaje za účelom plnenia svojich zmluvných povinností, teda najmä k dodaniu a montáži zariadení v súlade s príslušnou zmluvou uzavretou so zákazníkom.

V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe plnenia zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej s ohľadom na premlčacie doby, záručné doby, nároky z nich vyplývajúce a archivačné povinnosti Prevádzkovateľa stanovené osobitným predpisom. V niektorých prípadoch spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, doručovacia adresa, adresa trvalého resp. prechodného bydliska, údaje o mieste montáže, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mailová adresa), údaje o čísle bankového účtu resp. názve peňažného ústavu, na účely komunikácie súvisiacej s plnením zmluvy, a to na právnom základe plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu. Osobné údaje podľa predchádzajúcej vety budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo po dobu do vznesenia námietky dotknutej osoby, pokiaľ je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu a pokiaľ neprevažuje oprávnené záujmy Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj za účelom marketingu, informovania o novinkách alebo iných dôležitých skutočnostiach o Prevádzkovateľovi alebo jeho službách, tieto  osobné údaje dotknutých osôb spracúva na právnom základe oprávneného záujmu (v prípade ak je dotknutou osobou klient, zamestnanec alebo obchodný partner Prevádzkovateľa), alebo na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v prípade propagácie prostredníctvom zasielania upomienkových predmetov alebo iných komerčných oznámení ak ste náš klient alebo obchodný partner, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko doručovacia adresa, resp. adresa bydliska, a e-mail, ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov (napr. po dobu trvania obchodného vzťahu alebo po dobu platnosti súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov).

 

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely, ktorých sa odvolanie súhlasu týka. Aj po odvolaní súhlasu môže Prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu spracúvať základné údaje o tom, akým spôsobom dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním osobných údajov a kedy a akým spôsobom tento súhlas odvolala, a to počas primeranej doby potrebnej k preukázaniu oprávnenosti spracúvania osobných údajov (štandardne po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu). Ak je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, že zákazník už využil dodanie tovaru či služby od spoločnosti, využíva spoločnosť tiež osobné údaje zákazníka za účelom zasielania ponúk obdobného tovaru či služby, ktoré zákazník už kúpil. Zákazník má vždy možnosť vyjadriť svoj nesúhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania ponúk spoločnosti, respektíve odhlásiť sa z ich odberu. Akonáhle tak učiní, nebudú mu už zasielané žiadne ponuky. Vyjadrením nesúhlasu nie je dotknuté spracúvanie osobných údajov do tejto doby vykonávané. Tento odstavec sa uplatní len v prípade, že spoločnosť vystupuje v úlohe správcu osobných údajov.

Spracúvanými osobnými údajmi sú identifikačné údaje zákazníka, hlavne jeho meno, priezvisko a dátum narodenia, potom kontaktné údaje, teda doručovacia adresa, prípadne adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, bankové údaje zákazníka, údaje o mieste montáže a prípade číslo PESEL.

Pokiaľ spoločnosť môže, spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov, ale k montáži a uvedeniu zariadenia do prevádzky, prípadne ich servisu, využíva spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. svojich montážnych a servisných partnerov, ktorým odovzdáva osobné údaje nevyhnutné pre vykonanie zákazky. Spoločnosť neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané tiež za účelom uplatnenia práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v budúcnosti. Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je v takýchto prípadoch oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

 

Doba uchovávania údajov:

Spoločnosť uchováva osobné údaje vždy aspoň po dobu, kedy je možné uplatniť práva a povinnosti zo zmluvy, vždy však po takú dobu, kedy je možné akýkoľvek nárok zo zmluvy uplatniť pred súdom alebo iným obdobným orgánom, iba ak by existovala zákonná povinnosť uchovávať osobné údaje dlhšie.

 

Ďalšie práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba tiež môže využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov za podmienok uvedených v Nariadení na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo dané na prenosnosť osobných údajov, a to za podmienok stanovených v čl. 15 až 22 Nariadenia na ochranu osobných údajov resp. § 21 až § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba môže na uplatnenie svojich práv kontaktovať Janu Klimovú, e –mailom klimova@enbra.sk alebo poštou na adrese ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa  ohľadom spracúvania a ochrany jej osobných údajov resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, resp. so svojimi otázkami ohľadom ochrany a spracúvania osobných údajov sa obrátiť na statny.dozor@pdp.gov.sk.

OCHRANA OZNAMOVATEĽOV

ENBRA zaviedla poctivý prístup k svojim zamestnancom v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov (tzv. whistleblowing) a možnosť kedykoľvek nahlásiť podozrenie z protiprávneho konania. ENBRA zaviedla oznamovací systém, v rámci ktorého môže zamestnanec podozrenie nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi: