Zelený vodomer ENBRA

3. 7. 2020
Merače spotreby teplej a studenej vody nemusíte po uplynutí platnosti overenia hneď vyhodiť a nahradiť úplne novými. Máte aj inú, ekologickejšiu, alternatívu.

Myslím ekologicky, konám ekologicky, šetrím prírodu.

Na rozdiel od meteorológie, vede o atmosfére a počasí, je metrológia veda o meraní.

S oboma týmito vednými odbormi sa však stretávame rovnako každodenne, aj keď si to ani neuvedomujeme. Dobrým príkladom metrológie v praxi je meranie teplej a studenej vody v bytových domoch.

Vďaka metrológii, presnejšie povedané legálnej metrológii, ktorá sa zaoberá meracími procesmi hlavne z hľadiska ochrany spotrebiteľa, si môžeme byť istí, že všetka spotreba, za ktorú platíme, je dôveryhodne meraná. Zmyslom merania je vlastne možnosť sledovať svoju spotrebu a tým pádom mať možnosť ju ovplyvniť, regulovať a správať sa tak, aby sme znižovali náklady na spotrebu energie.

Štatistiky Eurostatu uvádzajú, že takmer tretinu výdavkov slovenských domácností tvoria výdavky na bývanie, energie a vodu. Aktuálne najviac energie spotrebujú domácnosti na vykurovanie, ale hneď na druhom mieste je príprava teplej vody. Vzhľadom na miernejšie zimy, zateplenie a vyregulovanie bytových domov či výstavbu energeticky hospodárnych budov sa karta začína obracať a postupne 50 až 60 % nákladov spotrebujeme na ohrev vody. Navyše, podľa štúdie SMART METERING bytových domov a jeho ekonomická efektívnosť pre vlastníkov bytov (Ing. František Varany, PhD., Technická univerzita v Košiciach a Ing. Dušan Slobodník, ENBRA Slovakia, s. r. o., 2018) majú vlastníci bytov podstatne väčší potenciál ušetriť náklady na spotrebu teplej vody ako na spotrebu tepla na vykurovanie.

Bytové vodomery, ktoré sa používajú na meranie súvisiace s platbami, patria do kategórie tzv. „určených meradiel“. Legislatívny metrologický rámec, ktorý tvorí zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii, nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu a vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, jednoznačne definuje požiadavky na určené meradlá, okrem iného aj na ich presnosť a stabilitu merania v čase. Aby sa zabezpečila stabilita a kontinuita dôveryhodného merania, tieto meradlá podliehajú povinnému následnému overovaniu. Podľa prílohy č. 1 vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole je zákonná povinnosť následne overiť bytové vodomery studenej a teplej vody jednotne každých päť rokov. Pritom sa tak na následne overené vodomery, ako aj na nové kladú z hľadiska maximálne dovolených chýb týchto meradiel rovnaké metrologické požiadavky.

Overenie určených meradiel môžu vykonávať len Slovenský metrologický ústav, určená organizácia alebo autorizované metrologické pracoviská poverené (autorizované) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Aby meradlá správne merali aj v prevádzke, nielen v skúšobni, je nevyhnutná ich odborná montáž, a preto montáž určených meradiel smú vykonávať výlučne na to spôsobilé osoby a ich spôsobilosť sa pravidelne overuje skúškou. Metrológia a jej prísne pravidlá zohrávajú kľúčovú úlohu pri spravodlivom vyúčtovaní za energiu, teplo, vodu a presné meranie je pre nás nevyhnutnou spätnou väzbou, ktorá nám môže pomôcť mať spotrebu a náklady pod kontrolou. O overovaní vodomerov, ktoré sú ekologicky zodpovednejšie, sme sa porozprávali s našou obchodnou riaditeľkou - Evgeniou Gololobovou.

Novou legislatívou sa zjednotila lehota, počas ktorej je možné používať bytový vodomer ako určené meradlo. Aktuálne je to päť rokov tak pri teplej, ako aj pri studenej vode. Aká je životnosť vodomerov? Je nevyhnutné vodomer po piatich rokoch vymeniť za nový?
Životnosť vodomera nie je vlastne nikde uvedená. Ani výrobcovia áut neuvádzajú, aká je životnosť ich produktov, ale musia pravidelne prejsť technickou kontrolou, čo je v podstate rovnaký prípad. Ak nie je vodomer úplne mechanicky poškodený, je možné ho vyčistiť, vymeniť potrebné náhradné diely a po následnom overení môže merať rovnako presne ďalších päť rokov. Navyše to predstavuje význame ekologickejšiu alternatívu ako vodomer nový.


Koľkokrát je možné vodomer takýmto spôsobom použiť znovu?
V podstate nie je stanovený limit v počte následných overení, a to ani zákonom, ani životnosťou samotného vodomera. Ak vodomer „vyhovie“ pri následnom overení, môže ďalej slúžiť svojmu účelu. My takýto vodomer označujeme ako „Zelený vodomer“, pretože nekončí v zberných surovinách a šetrí tak životné prostredie.


Aký je rozdiel medzi novým a zeleným vodomerom?
Rozdiel je vlastne len legislatívny, keď je opätovne overený vodomer označený overovacou značkou a dátumom následného overenia, pričom platnosť overenia sa počíta od daného dátumu. Metrologické parametre má zelený vodomer rovnaké ako nový. Pri overení sa vodomer vyčistí, vymenia sa potrebné náhradné diely, vynuluje sa počítadlo a je pripravený na ďalšie použitie. Tzv. zelený vodomer tak predstavuje štandardný produkt porovnateľný s novým vodomerom. Svedčia o tom aj naše dlhoročné skúsenosti a spätná väzba od zákazníkov.

Je možné použiť opätovne všetky vodomery alebo je vodomer od ENBRA niečím výnimočný?
Technicky aj legislatívne je možné repasovať a následne overovať všetky dostupné vodomery na našom trhu. Dodávateľ alebo výrobca však musí zabezpečiť prísun nevyhnutných náhradných dielov. Je potrebné mať vhodné technologické vybavenie, odborne zdatný personál a logistické zabezpečenie. Overovanie však smie vykonávať len autorizované metrologické pracovisko a len málo dodávateľov na našom trhu ním disponuje. ENBRA SLOVAKIA prevádzkuje vlastné metrologické pracovisko už 25 rokov a dokáže stabilne a dlhodobo vykonávať následné metrologické overenie vodomerov a meračov tepla nielen svojej obchodnej značky, ale aj meradiel všetkých ostatných svetových výrobcov.


Je pri zelenom vodomere vyššie riziko, že sa skôr pokazí?
Vodomer sa môže stať nefunkčným v prípade neodborného zaobchádzania alebo v dôsledku nadmerného mechanického opotrebenia spôsobeného mechanickými nečistotami vo vode, nánosmi, vodným kameňom. Toto riziko je však úplne rovnaké tak pri novom, ako aj pri následne overenom vodomere.


Je rozdiel v záruke medzi novým a overeným vodomerom?
Kvalita nášho „produktu“ je natoľko spoľahlivá, overená časom a skúsenosťami, že aktuálne nerobíme rozdiely medzi záručnou lehotou nových a „zelených vodomerov“. Zmluvne garantujeme záručnú lehotu na platnosť metrologického overenia, teda na päť rokov.

Mohli by ste na záver zhrnúť všetky výhody zelených vodomerov?
Hlavné výhody zeleného vodomera sú:
– Energeticky efektívne správanie – sledujeme spotrebu drahej energie a dokážeme ju regulovať, resp. znižovať. Použitím „zeleného vodomera“ zároveň znižujete energetickú potrebu priemyslu.
– Ekologický prínos – meradlo nekončí v druhotných surovinách, keď je ešte použiteľné.

Máte otázky?

Kontaktujte nás