Aká je budúcnosť v meraní spotreby tepla a vody?

Povinnosť mať nainštalované meradlá s diaľkovým odpočtom bude na Slovensku platiť od roku 2027. Už teraz sa stále častejšie stretávame s modernými variantmi, ktoré umožňujú sledovať spotrebu v podstate v reálnom čase. Týkať sa to môže meračov tepla a chladu, vodomerov či pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátoroch. Ponúkame vám pokročilé a používateľsky komfortné riešenia od ENBRA.

Časy, keď do bytu musí vždy na začiatku roka vstupovať odpisovateľ energií, aby bolo možné rozpočítavať spotrebu vody a tepla, sa pomaly stávajú minulosťou. Od roku 2027 aj slovenské domácnosti povinne prejdú na diaľkový odpočet. Bude sa to týkať pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov na teplú vodu aj bytových meračov tepla.

„Nová legislatíva kladúca požiadavky na funkciu diaľkového odpočtu meračov tepla je v účinnosti od 1. 1. 2021. Pre chybu legislatívcov a nešťastnú formuláciu v novele zákona sa však zatiaľ netýka vodomerov na teplú vodu. V pripravovanej novele 657/2004 Z.z o tepelnej energetike je však táto povinnosť doplnená a predpokladá sa, že bude schválená do konca tohto roku,“ uvádza Dušan Slobodník, generálny riaditeľ ENBRA SLOVAKIA.

Povinnosť diaľkových odpočtov pre vodomery a merače tepla začne síce platiť až od 1. 1. 2027, v praxi to však znamená, že napríklad vodomery nainštalované v tomto roku by už kvôli väčšiemu komfortu mali túto funkciu mať. Prípadne by malo byť možné nainštalovať komunikačný modul na tieto vodomery dodatočne. Čas overenia bytových vodomerov a ich pravidelná výmena je totiž päť rokov. Za tento čas tak už pre ne bude platiť povinnosť diaľkového odpočtu.

Pokiaľ by meradlo komunikačný modul nemalo alebo neumožňovalo jeho dodatočnú inštaláciu, bude ho nutné do piatich rokov vymeniť. Podľa Dušana Slobodníka však vodomery túto dodatočnú funkciu štandardne umožňujú, a tak je na rozhodnutí vlastníkov bytov, či pri pravidelnej výmene vodomerov už zvolia vodomer s komunikačným modulom, alebo sa rozhodnú modul pre diaľkový odpočet inštalovať dodatočne.

 

Lehota platnosti meračov tepla o rok kratšia

V prípade bytových meračov tepla už od roku 2023 dáva zmysel len montáž meračov tepla výhradne s diaľkovým odpočtom. Čas platnosti overenia a ich výmena je o rok kratšia, a to štyri roky. „Aj napriek tomu, že povinnosť prevádzky meračov tepla s funkciou diaľkového odpočtu vyplývajúce z legislatívy o energetickej efektívnosti je až od 1. 1. 2027, už teraz je v niektorých prípadoch ekonomicky neefektívne montovať meradlá bez funkcie diaľkového odpočtu. Dôvodom je, že každé určené meradlo má svoju dobu platnosti overenia a PRVN (pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov) svoju dobu životnosti. To znamená, že ak termín overenia práve inštalovaného meradla vychádza po termíne 1. 1. 2027, je ekonomicky neefektívne inštalovať meradlo bez funkcie diaľkového odpočtu,“ dodáva Dušan Slobodník.

 Vodomer ENBRA

Rast predajov zariadení s diaľkovým odpočtom

Že sa čas diaľkových odpočtov blíži, ukazujú aj rastúce predaje bytových vodomerov vybavených rádiovým komunikačným modulom. V porovnaní roku 2017 a 2021, vzrástol predaj týchto vodomerov ENBRA o 22 %. Ešte významnejší nárast je možné potom sledovať pri predajoch diaľkovo odpočítateľných meračov tepla. V porovnaní roku 2017 a 2021 vzrástol predaj týchto zariadení o 68 %. S blížiacou sa povinnosťou diaľkových odpočtov je možné pritom očakávať, že záujem o tieto zariadenia bude postupne rásť aj v nasledujúcich rokoch.

Veľa používateľov sa zároveň často pýta, aké riešenie diaľkových odpočtov je pre nich najlepšie. Univerzálna odpoveď na túto otázku neexistuje, technológií na trhu je totiž dostupných viacero. „Určite je potrebné poradiť sa s odborníkmi v tejto oblasti. Často je totiž potrebné zvážiť rôzne špecifiká. Ak sa neurobí komplexný návrh riešenia na začiatku, často to znamená zvýšené náklady neskôr,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA. Pre bytovo komunálnu sféru sú štandardne najpoužívanejšie meradlá s rádiovou komunikáciou wM-BUS, 868 MHz.

 

Úspora až 30 percent energie

Meradlá s rádiovou komunikáciou sú určitým predstupňom plnohodnotných smart prístrojov, ktoré umožňujú sledovať spotrebu v podstate kedykoľvek a odkiaľkoľvek vďaka takzvanému internetu vecí v reálnom čase. Aj tieto prístroje sú už bežne na trhu.

„Všetko speje k tomu, že inteligentné merače budú pre väčšinu používateľov štandardom. Dokážu komunikovať obojsmerne, dáta z nich sa prenášajú do niektorej z webových či mobilných aplikácií, kde sú spracované do prehľadných grafov. Už dnes, keď ceny energií rastú, však môžu byť pre domácnosti prínosom. Inteligentné merače sú totiž aktuálne jedným z mála prostriedkov, ako s rastúcimi výdavkami bojovať. Pri šikovnej regulácii a kontrole spotreby sa dá ušetriť až 30 percent energie,“ hovorí Dušan Slobodník.

 

Deteguje spätný tok, únik či manipuláciu s magnetom

Pri aktuálnom raste cien energií používatelia ocenia aj porovnanie výdavkov za predchádzajúce roky alebo mesiace. „Inteligentné merače okrem základných údajov generujú aj informácie pre pokročilú diagnostiku a monitoring prípadných porúch. Umožňujú napríklad identifikovať poruchu vodomeru, spätný tok vody alebo jej únik, pokus o ovplyvnenie magnetom či nefunkčnú termostatickú hlavicu,“ dodáva generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

Používatelia môžu svoje návyky upraviť aj na základe mesačného či medziročného porovnania. „Aby porovnanie nákladov za teplo bolo čo najpresnejšie, je možné upraviť porovnania o klimatický faktor. Klimatický faktor zohľadňuje, ako bola celková spotreba ovplyvnená priemernými teplotami počas roka a umožňuje tak porovnávať spotreby jednotlivých dní a mesiacov medzi sebou. Používateľ má tak o spotrebe tepla a výdavkoch kompletný prehľad a vďaka dátam v mobilnej aplikácii oveľa lepšie dokáže ovplyvňovať svoje účty za teplo“, vysvetľuje Dušan Slobodník.

Kontrola spotreby tepla alebo studenej a teplej vody v reálnom čase tak môže zabrániť nielen škodám, ale aj plytvaniu. Postačí na to notifikácia o zvýšenom odbere v inteligentnom zariadení. Ako ušetriť, napovie aj porovnanie dennej spotreby domácnosti s priemerom bytového domu. Ak napríklad spotreba vody výrazne prevyšuje priemer celého bytového domu, môže sa konkrétna domácnosť snažiť spotrebu obmedziť.

 ENBRA riešenia pre vás

ENBRA riešenie pre diaľkový zber dát

ENBRA má v tomto smere ideálne riešenie. Pomocou najmodernejších technológií s centrálou ENBRA EASY 2 je totiž možné zabezpečiť diaľkový zber dát. Jedná sa o jednu univerzálnu zbernicu pre online zber dát pre všetky zariadenia všetkých výrobcov podporujúcich štandard wM-Bus, 868 MHz. Centrály ENBRA EASY 2 sa umiestňujú do spoločných priestorov domu, kde prijímajú údaje z meračov a následne ich posielajú na server ENBRA Connect. Aplikácia s ním spojená tieto dáta dešifruje, dekóduje a sprístupňuje ich na ďalšie spracovanie.

„Kvôli odpočtom tak nielenže nie je nutné vstupovať do bytu, monitoring stavu zariadenia navyše odhalí okamžite akékoľvek poruchy. Používateľa teda v prípade potreby upozorní na akýkoľvek neštandardný stav. Veľkou pridanou hodnotou tohto riešenia je denné odčítanie hodnôt energií na kontrolu spotreby,“ uzatvára Dušan Slobodník.

 

 

 Máte otázky? Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás