Celoročné rozpočítavanie nákladov na dodané teplo už čoskoro

18. 1. 2024
Už za niekoľko týždňov nájde väčšina Slovákov vo svojich poštových schránkach vyúčtovanie energií. Najdiskutovanejší je tento proces v bytových domoch, kde sa náklady na energie delia medzi obyvateľov na základe odpočítaných údajov z meračov. Problematika celoročného vyúčtovania je totiž pomerne zložitá a len málokto sa v nej dokonale vyzná. Aké sú povinnosti vlastníkov nehnuteľností? Čo všetko by ľudia mali nájsť vo svojom vyúčtovaní? A v čom môžu pomôcť smart technológie? Aj na tieto otázky odpovie nasledujúci článok.

Je tu koniec kalendárneho roka a s ním spojené celoročné rozpočítavanie energií. Na pozore by sa preto mali mať predovšetkým vlastníci nehnuteľností a správcovské spoločnosti, ktoré vykonávajú správu bytového domu. „Povinnosťou vlastníkov pri vizuálnych odpočtoch spotreby vody a tepla je v stanovenom termíne sprístupniť byt, prípadne nebytový priestor, a umožniť povereným osobám prístup k pomerovým rozdeľovačom alebo určeným meradlám vody a tepla. Správcovské spoločnosti musia byť plne súčinné so spoločnosťami vykonávajúcimi odpočet,“pripomína Jana Majeríková Bullová, vedúca oddelenia rozpočítavania ENBRA SLOVAKIA.

V prípade, že vlastník neumožní prístup k meračom a teda nebude k dispozícii odpočet pomerových rozdeľovačov alebo určených meradiel tepla a vody, jeho spotreba sa vypočíta náhradným spôsobom podľa platnej vyhlášky č. 503/2022 Z. z. „V takom byte, kde majitelia nesprístupnia priestory alebo nespolupracujú pri zbere dát, môže byť spotreba určená náhradným spôsobom z maximálnej spotreby bytov v objekte. Odporúčame preto vlastníkom predísť podobným nepríjemnostiam,“ tvrdí Majeríková Bullová.

Na čo by si ľudia mali dať pozor?

Rozpočítanie nákladov na dodané teplo na vykurovanie za zúčtovacie obdobie jedného kalendárneho roka musí obsahovať niekoľko náležitostí. V prvom rade sú to údaje o objekte, náklady na dodávku energií či výmeru bytových aj nebytových priestorov. Celkový náklad sa následne rozdeľuje na dve zložky. Základná zložka udáva percento z celkových nákladov objektu na vykurovanie, ktorá sa rozdeľuje medzi jednotlivé byty podľa ich podlahovej plochy a prípadne spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch. Spotrebná zložka je zostávajúce percento z celkových nákladov na vykurovanie, ktoré sa rozdeľuje na jednotlivých vlastníkov podľa nameraných údajov z meračov tepla.

Pri budovách s inštalovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla alebo určenými meradlami je odporúčaný pomer základnej a spotrebnej zložky 60 % ku 40 %. „Vlastníci sa môžu dohodnúť na inom pomere, my však odporúčame, aby základná zložka bola minimálne 60 percent. Správna voľba pomeru zložiek je totiž kľúčovým parametrom pre čo najspravodlivejšie rozúčtovanie nákladov tepla,“ opisuje Majeríková Bullová s tým, že používatelia bytov by si mali vo svojom vyúčtovaní skontrolovať hlavne spotrebu na pomerových rozdeľovačoch alebo určených meradlách tepla, keďže tieto údaje vstupujú do prerozdelenia nákladov.

 

Spotreba energií jasne a prehľadne

Napriek tomu, že povinnosť diaľkových odpočtov pre vodomery, pomerové rozdeľovače a merače tepla začne na Slovensku platiť až od roku 2027, už dnes môže mnoho ľudí kontrolovať svoju spotrebu priebežne počas celého roka. A to vďaka moderným technológiám, ktoré monitorujú spotrebu domu či bytu v reálnom čase. Centrála pre diaľkový zber dát zaznamenáva spotrebu energie v reálnom čase a poskytuje používateľom podrobné informácie o tom, ako sa energia využíva.

Tento prvok môže domácnostiam zaistiť veľa prínosov – archiváciu a vizualizáciu dát pre kontrolu spotreby, zabezpečenie odpočtov bez nutnosti vstúpiť do bytu alebo odhalenie poruchy či trvalý prietok vody. „Špeciálny monitoring stavu zariadení odhaľuje problémy okamžite, a nie až po ročnom odpočte. Systém zaistí tiež spravodlivé rozpočítavanie nákladov, čo je ďalšia aktuálna téma, ktorá hýbe slovenskou spoločnosťou,“ opisuje Majeríková Bullová.

Inteligentné senzory na meračoch odosielajú údaje o spotrebe na server, používatelia tieto dáta nájdu na špeciálnych webových stránkach. „Tam môžu svoju spotrebu sledovať. To môže byť pre mnohých ľudí šanca, ako zistiť, kde prekurujú najviac, a tým pádom aj ušetriť peniaze,“ tvrdí Majeríková Bullová s tým, že koncoví používatelia môžu vďaka inteligentným technológiám spotrebu porovnávať, napríklad s predchádzajúcim mesiacom či medziročne. Od januára 2027 musia byť pomerové rozdeľovače, merače tepla a vodomery na teplú vodu vybavené funkciou diaľkového odpočtu, a to vo všetkých budovách a bytových domoch. Túto povinnosť ukladá všetkým majiteľom nehnuteľností na Slovensku smernica  Európskeho parlamentu. Každé novoinštalované zariadenie by preto malo byť vybavené SMART technológiou – inak ľuďom hrozí, že ho v budúcnosti budú musieť znovu meniť.