Náklady za teplo sa zvyšujú, správnosť vyúčtovania si skontrolujte na meračoch

7. 3. 2023
V prvých mesiacoch nového roka čakajú vlastníkov bytov odpočty meračov, vyúčtovanie musia všetci dostať do konca mája. Vzhľadom na rastúce ceny možno očakávať, že mnohí odberatelia pripojení na systém centrálneho zásobovania teplom uvidia na vyúčtovaní vyššiu sumu. Vďaka moderným technológiám dnes možno spotrebu priebežne kontrolovať a optimalizovať. Ak chcete ušetriť, je dobré dodržiavať zásady, ktoré vedú k úsporám.

Vyúčtovanie ročných nákladov na teplo za rok 2022 musia vlastníci bytov dostať najneskôr 31. mája 2023. Prvé mesiace nového roka sa tak nesú v znamení odpočtov meračov tepla a vody. V prípade bytových domov s centrálnym systémom vykurovania sa náklady na teplo rozdeľujú medzi konečných používateľov rozpočítavaním na základe údajov odčítaných z meradiel tepla, alebo vody, alebo z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Tieto merače sú majetkom vlastníka bytu – v prípade nájomného bytu teda prenajímateľa – a je tak predovšetkým v jeho záujme, aby boli pri výpočte použité reálne hodnoty. Ak byt nesprístupní na odpočet alebo nespolupracuje pri zbere dát, môže sa stať, že rozpočítavanie bude spracované náhradným výpočtom, kde hrozí penalizácia.

Dôležité tiež je, aby si majiteľ pri kúpe bytu skontroloval, či sú v byte namontované správne a funkčné merače tepla, alebo vody. Funkčný merač by mal mať fungujúci displej a konkrétny námer. Je dobré si ho poznačiť a skontrolovať, či sa mení v čase. Ak má majiteľ bytu podozrenie, že merač nefunguje správne, alebo si nie je istý, je dobré využiť servisné služby vyškolených odborníkov, ktorí môžu v prípade potreby nefunkčné merače vymeniť alebo zabezpečiť ich servis.

Správnosť vyúčtovania si obvykle môžete skontrolovať priamo na meračoch

Hneď ako vlastník bytu vyúčtovanie nákladov dostane, mal by si ho starostlivo prejsť a skontrolovať, či sú údaje o odpočte správne zaevidované. „Toto si možno overiť priamo na meračoch, väčšina totiž uchováva odpočty určitý čas v pamäti. Zároveň si na samotnom vyúčtovaní možno pozrieť vstupné náklady celého objektu alebo rozdelenie základnej a spotrebnej zložky. To všetko sú vstupné údaje pre výpočet,“ približuje Jana Majeríková Bullová z oddelenia rozpočítavania spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

Dnes takisto mnoho ľudí môže svoju spotrebu kontrolovať priebežne počas celého roka, a to vďaka moderným technológiám, ktoré monitorujú spotrebu v reálnom čase. Umožňujú to inteligentné senzory na meračoch, ktoré odosielajú údaje o spotrebe v reálnom čase na vybraný server. Používatelia sa jednoducho prihlásia na špeciálne webové stránky, kde môžu spomínanú spotrebu sledovať. Toto je pre mnohých motivujúci faktor ako ju optimalizovať, a tým ušetriť. Napríklad aj vďaka tomu, že si svoju spotrebu porovnajú s minulým mesiacom alebo s celoročným odstupom.

Nová legislatíva si kladie za cieľ spravodlivejšie rozpočítavanie

Častým problémom v bytových domoch býva využívanie prenosu tepla medzi bytmi. Teplo prestupuje stenami, na čo sa niektorí vlastníci bytov spoliehajú a v snahe ušetriť vypínajú vlastné radiátory. V rámci bytového domu potom nastávajú značné rozdiely vo vyúčtovaniach jeho obyvateľov, kde sú niektoré byty nevykurované na úkor iných. Na toto správanie si však posvietila nová legislatíva. 1. januára 2023 vstúpila do platnosti Vyhláška č.503/2022 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Jej cieľom je spravodlivejšie rozpočítavanie nákladov na vykurovanie tak, aby v rámci bytového domu nedochádzalo k výrazným rozdielom. Pravidlá nastavené novou vyhláškou sa po prvýkrát prejavia v rozpočítavaní v roku 2024. „Pomerne často sa stretávame s tým, že používateľom nie sú niektoré legislatívne pravidlá jasné. Dlhodobo im preto ponúkame možnosť, aby sa na nás v prípade potreby obracali so svojimi otázkami,“ hovorí Jana Majeríková Bullová.

Ako správne vykurovať, aby ste znížili náklady?

Pre stúpajúce ceny paliva na výrobu tepla, napríklad zemného plynu a drevených štiepok, čaká mnoho odberateľov tepla zo systémov centrálneho zásobovania zdraženie. Šetrenie teplom, a teda aj súvisiaca finančná úspora, je tak v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. „Základnou podmienkou na dosiahnutie úspor na vykurovanie je osadenie hydraulických regulačných prvkov, najmä ventilov a termostatických hlavíc na vykurovacích telesách. Radiátory nezakrývajte, aby teplo z nich mohlo voľne cirkulovať a prístroj mal správne podmienky na meranie,“ radí Jana Majeríková Bullová.

Každá miestnosť má z hľadiska úniku tepla iné podmienky, preto je potrebné nájsť optimálne nastavenie termostatickej hlavice pre každý radiátor zvlášť. Takisto nie je dobré kúriť prerušovane, teda úplne vypínať termostatické hlavice. Namiesto toho je lepšie regulovať teplotu pootočením termostatu. Podchladená miestnosť sa totiž opätovne vykuruje horšie a dlhšie. Je tak vždy výhodnejšie izbu temperovať, ako radiátory zapínať a vypínať nárazovo. Pozor si treba dať aj na správne vetranie. To by sa malo vykonávať krátko a prudko úplne otvorenými oknami. Dlhodobo otvorený vetrák alebo pootvorené okno môže spôsobiť otvorenie ventilu termostatickej hlavice a zahriatie radiátora.

Máte otázky?

Kontaktujte nás