Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) pri svojej činnosti spracúva osobné údaje mimo iného aj svojich zákazníkov – fyzických osôb (ďalej len „zákazník“), prípadne tretích osôb, k osobným údajom, ktorých sa dostáva pri plnení zmlúv uzavretých najmä s bytovými družstvami alebo so spoločenstvami vlastníkov. Za týmto účelom sa spoločnosť rozhodla zverejniť nasledujúce informácie o tom, ako spracovanie osobných údajov prebieha.

Spoločnosť sa voči svojim klientom, ktorých osobné údaje spracúva, stáva v kontexte Obecného nariadenia na ochranu osobných údajov správcom týchto osobných údajov. Kontakty na spoločnosť nájdete v záložke  http://www.enbra.sk/cs/kontakt. V prípade, že spoločnosť spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré nie sú priamo jej zákazníkmi, ale tieto údaje získava od svojich zákazníkov – obvykle správcov bytových domov/spoločenstiev vlastníkov bytov, vystupuje spoločnosť v právnom postavení spracovateľa osobných údajov. Nasledujúce informácie, pokiaľ nie je uvedené inak, sa uplatnia pre obe vyššie popísané situácie.

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. spracúva osobné údaje za účelom plnenia svojich zmluvných povinností, teda najmä k dodaniu a montáži zariadení v súlade s príslušnou zmluvou uzavretou so zákazníkom.

V prípade, že zákazník už využil dodanie tovaru či služby od spoločnosti, využíva spoločnosť tiež osobné údaje zákazníka za účelom zasielania ponúk obdobného tovaru či služby, ktoré zákazník už kúpil. Zákazník má vždy možnosť vyjadriť svoj nesúhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania ponúk spoločnosti, respektíve odhlásiť sa z ich odberu. Akonáhle tak učiní, nebudú mu už zasielané žiadne ponuky. Vyjadrením nesúhlasu nie je dotknuté spracúvanie osobných údajov do tejto doby vykonávané. Tento odstavec sa uplatní len v prípade, že spoločnosť vystupuje v úlohe správcu osobných údajov.

Spracúvanými osobnými údajmi sú identifikačné údaje zákazníka, hlavne jeho meno, priezvisko a dátum narodenia, potom kontaktné údaje, teda doručovacia adresa, prípadne adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, bankové údaje zákazníka, údaje o mieste montáže a prípade číslo PESEL.

Pokiaľ spoločnosť môže, spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov, ale k montáži a uvedeniu zariadenia do prevádzky, prípadne ich servisu, využíva spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. svojich montážnych a servisných partnerov, ktorým odovzdáva osobné údaje nevyhnutné pre vykonanie zákazky. Spoločnosť neodovzdáva žiadne osobné údaje do tretích krajín ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu.

Spoločnosť uchováva osobné údaje vždy aspoň po dobu, kedy je možné uplatniť práva a povinnosti zo zmluvy, vždy však po takú dobu, kedy je možné akýkoľvek nárok zo zmluvy uplatniť pred súdom alebo iným obdobným orgánom, iba ak by existovala zákonná povinnosť uchovávať osobné údaje dlhšie.

Každý má právo požiadať správcu, aby mu oznámil, ktoré jeho osobné údaje spracúva, ďalej má tiež právo požiadať o ich opravu, pokiaľ sú evidované nesprávne, prípadne o ich výmaz. Spoločnosť vyhovie žiadosti o výmaz osobných údajov len v prípade, že nebude exitovať už žiadny právny titul, na základe ktorého by mala povinnosť, prípadne právo tieto osobné údaje spracúvať.

Každý tiež môže využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov za podmienok uvedených v Obecnom nariadení na ochranu osobných údajov.

V prípade, že voči spracúvaniu osobných údajov budete mať námietky, neváhajte sa obrátiť  priamo na našu spoločnosť, pokúsime sa Vám vyjsť v ústrety. Vždy môžete prípadne kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,  https://dataprotection.gov.sk/uoou/ a podať sťažnosť priamo u neho.