Často kladené otázky - rozpočítavanie

Máte otázky ohľadne rozpočítavania nákladov, meradiel, výmeny riadiatorov či PRVN? Chcete vedieť, prečo sa náklady na vykurovanie delia na základnú a spotrebnú zložku? Zodpovedali sme pre vás niekoľko najčastejších otázok, ktoré by vás mohli zaujímať.

 

Otázky a odpovede o rpzpočítavaní nákladov

 

Predávam/kupujem byt. Komu mám nahlásiť stavy z meradiel?

O odovzdaní/prevzatí bytu si má pôvodný a nový vlastník spísať protokol, ktorý podpísaný odovzdá správcovi objektu. Do protokolu je potrebné uviesť všetky čísla prístrojov a všetky hodnoty, ktoré sa zobrazujú na displeji alebo číselníku. Správca nám protokol zašle spolu s dátumom zmeny vlastníkov.

 

Ako mám odčítať stavy z pomerových rozdeľovačov?

Návody na odpočty nájdete na našej web stránke www.samoodpocet.sk

 

Mám pokazený merač na radiátore. Odpadol mi merač z radiátora. Ako mám postupovať?

V prípade poruchy pomerového rozdeľovača kontaktujte správcu objektu a požiadajte ho, aby zabezpečil servis. V prípade, že vás správca odkáže priamo na naše servisné pracovisko vyplňte formulár, na tejto stránke.

 

Chcem natrvalo odstrániť radiátor. Komu to mám nahlásiť?

Odstránenie vykurovacieho telesa je potrebné nahlásiť správcovi objektu, ktorý by vám mal takýto zásah do vykurovacej sústavy odsúhlasiť. Po jeho odsúhlasení a odstránení radiátora, nahláste správcovi dátum odstránenia radiátora, číslo prístroja, ktorý sa na vykurovacom telese nachádzal a všetky hodnoty z displeja prístroja. Správca objektu by nám mal postúpiť informáciu o odstránení vykurovacieho telesa.  

 

Vlastním byt, v ktorom nikto nebýva a nemôžem byť prítomný v čase návštevy odpočtára. Ako môžem nahlásiť odpočet z prístrojov?

Odpočty môžete vykonať sami a nahlásiť nám ich cez našu web stránku www.samoodpocet.sk 

Koncoročné stavy za predošlý rok je potrebné odčítať až od 1. januára nasledujúceho roka. Tieto údaje je nutné nahlásiť najneskôr do 15. februára. V prípade, že správca domu bude od nás požadovať vyhotovenie rozpočítavania pred týmto termínom, odpočty nebudú akceptované.

samoodpočet 

 

Prečo sa náklady na vykurovanie delia na základnú a spotrebnú zložku?

Náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa prerozdeľujú v zmysle Vyhlášky č. 240/2016 Z.z. §7 ods 1. Pre objekty s namontovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla alebo určenými meradlami je odporúčaný pomer zložiek: 60% základná zložka, 40% spotrebná zložka. Vlastníci sa môžu dohodnúť na inom pomere.

  • Základná zložka ZZ (€): percentuálna časť z celkových nákladov na vykurovanie objektu, ktorá sa jednotlivým bytom rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.
  • Spotrebná zložka SZ (€): je zvyšná percentuálna časť z celkových nákladov na vykurovanie, ktorá sa medzi jednotlivých vlastníkov rozpočíta podľa nameraných hodnôt (korigovaných indikovaných údajov) z meradiel tepla.

 

Prečo sa náklady na ohrev teplej vody delia na základnú a spotrebnú zložku?

Rozdelenie nákladov za teplo dodané na ohrev teplej vody na základnú (20%)spotrebnú zložku (80%) stanovuje Vyhláška č. 240/2016 Z.z. §9 ods 1. Vlastníci nemajú možnosť zvoliť si ľubovoľný pomer. Základná zložka predstavuje paušál, ktorý zohľadňuje čiastočné straty v cirkulácii teplej vody v systéme, potrebnej na zabezpečenie okamžitého prístupu k teplej vode v dohodnutom časovom rámci.

 

Ako vypočítate spotrebu na chybných/nefunkčných meradlách tepla v bytoch?

Pri poruche meradiel tepla sa spotrebná zložka vypočíta náhradným spôsobom a to v prípade pomerových meračov tepla na radiátoroch podľa plochy miestnosti, v ktorej sa chybný merač nachádza a v prípade kompaktných meračov tepla podľa vykurovanej plochy celého bytu.

 

V našom dome vymieňali pomerové rozdeľovače na radiátoroch za modernejšie, s rádiovým odpočtom. Čo sa stane, ak som si nedal vymeniť staré pomerové rozdeľovače?

Ak vlastník neumožnil výmenu pomerových meračov tepla, nebude možné staré meradlá bez funkcie diaľkového zberu dát odčítať . Spotrebná zložka sa vypočíta náhradným spôsobom, čo môže znamenať navýšenie nákladov na teplo, a tým pádom znevýhodnenie vlastníka. Ak sa v bytovom dome mení typ pomerových rozdeľovačov, nie je možné brať do úvahy ani odčítané hodnoty zo starých prístrojov, nakoľko rozpočítavanie sa musí robiť z meradiel rovnakého typu a triedy presnosti.

 

Prečo mám vo výpočte spotreby použitú mierku?

Do výpočtu spotreby na vykurovanie je potrebné v zmysle platnej legislatívy použiť len indikované údaje, ktoré zohľadňujú výkon vykurovacieho telesa. Tento výkon je zohľadnený v mierke.

 

vyúčtovanie za teplo a vodu

Poraďte mi, ako mám svoj byt vykurovať efektívne, bez zbytočného navyšovania nákladov na teplo?

Základnou podmienkou na dosiahnutie úspor na vykurovaní je osadenie prvkov hydraulického vyregulovania, a to najmä ventilov a termostatických hlavíc na vykurovacie telesá. Radiátor ani prístroj nezakrývajte, aby teplo z radiátora mohlo voľne cirkulovať a aby prístroj mal správne podmienky na meranie. Nevetrajte trvalo odchýleným oknom, pretože pôsobenie studeného vzduchu môže spôsobiť otvorenie ventilu  termostatickej hlavice a radiátor začne hriať. Každá miestnosť má iné podmienky z hľadiska úniku tepla. Preto je potrebné nájsť optimálne nastavenie termostatickej hlavice pre každý radiátor zvlášť. Regulujte si teplotu v izbách správnym nastavením termostatických hlavíc. Preštudujte si návod k vašim termostatickým hlaviciam a nevykurujte prerušovaným vykurovaním, t.j. nevypínajte termostatické hlavice úplne. Opätovné vykúrenia takto podchladenej miestnosti vás stojí viac.

 

Mám chladný byt s nevýhodnou polohou (krajný, prízemný). Mám vzhľadom na polohu môjho bytu nárok na nejaké zvýhodnenie?

Ak ide o miestnosť, ktorá sa nachádza na najvyššom alebo najnižšom poschodí, alebo ide o rohovú miestnosť, je možné uplatniť koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti. Presnú špecifikáciu a výšku koeficientov nájdete v Prílohe č. 2 Vyhlášky 240/2016 Z. z. MHSR. Vlastníci bytov a NP sa môžu dohodnúť aj na inej  výške koeficientov za predpokladu dodržania zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Prílohu č. 2: nájdete na tomto linku.

 

Ako postupovať pri výmene radiátorov? Chcem vymeniť staré radiátory za nové.

Vlastník bytu je povinný o výmene radiátorov vopred informovať správcu objektu a vyžiadať si jeho súhlas. Po odsúhlasení a zrealizovaní výmeny je potrebné zabezpečiť preloženie pomerových meračov na nové vykurovacie telesá. Aby sa nenarušilo hydraulické vyregulovanie sústavy v bytovom dome, majú byť výkony nových radiátorov také isté, ako výkony pôvodných vykurovacích telies.

 

V byte mám individuálne vykurovanie. Prečo musím platiť za teplo?

Na základnej zložke nákladov na vykurovanie v objekte sa musia v zmysle platnej legislatívy podieľať všetky byty, teda aj tie, ktoré sú odpojené od centrálneho zdroja tepla. Byty s individuálnym vykurovaním sa podieľajú na nákladoch svojou podlahovou plochou, pričom táto je vynásobená koeficientom v závislosti od polohy bytu v objekte. Výšku koeficientu určuje Vyhláška č. 240/2016 Z.z. MHSR v § 7 ods. 3.

 

 

Zaujíma vás ešte niečo? Neváhajte a opýtajte sa. Sme tu pre vás!

Chcem sa opýtať