Certifikáty

Autorizované metrologické pracovisko (AMP) ENBRA SLOVAKIA s.r.o. je spôsobilé vykonávať akreditované činnosti plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017 a overovanie určených meradiel podľa §31 Zákona č.157/2018.

 

Rozhodnutie o akreditácii vydáva Slovenská národná akreditačná služba. Vydáva sa na päť rokov a počas tohto obdobia sa vykonávajú u akreditovaného subjektu pravidelné dohľady.

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným normatívnym dokumentom.

Akreditácia sa vykonáva nezávisle a nestranne, preto sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu. Je to dôvod, pre ktorý má byť využitá na posudzovanie a na hodnotenie všetkých činností, od výsledkov ktorých spoločnosť očakáva vysoký stupeň správnosti a dôvery.

 

Autorizácia je prenesenie právomocí vykonávať overovanie určených meradiel na podnikateľa alebo právnickú osobu. Udeľuje ju Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Rozhodnutie o autorizácii je platné päť rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak v rozhodnutí o autorizácii nie je uvedený kratší čas platnosti.

Úrad v rozhodnutí o autorizácii pridelí autorizovanej osobe na výkon overovania určeného meradla overovaciu značku.