Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla

V čom je problém?

Aktuálne platná legislatíva v oblasti rozpočítavania nákladov umožňuje, že výsledky rozpočítavania nákladov na ÚK sú pre väčšinu bytových domov v rozpore so stavebnou fyzikov a pre vlastníkov bytov sú nespravodlivé.

Štúdia ktorú vykonala Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV Slovensko) preukázala, že viac ako 80% všetkých rozpočítavaní tepla nemôžeme považovať za spravodlivé.

Prečo je to tak?

Dôvodom tohto stavu je, že pomerne významná časť tepla, ktoré sa spotrebuje na zabezpečenie komfortnej teploty v bytoch môže byť získaná z prestupov tepla medzi bytmi alebo z vykurovacích rozvodov. Toto teplo nie je merané, ani pomocou PRVN, ani pomocou MT v bytoch. Z tohto dôvodu nie je prípustné, aby sa 100% nákladov bytového domu rozpočítavalo  podľa údajov z meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov nákladov v bytoch. Preto aj aktuálne platná legislatíva delí náklady na základnú zložku (rozpočítava sa na základe m2 bytu) a spotrebnú zložku (rozpočítava sa na základe spotrieb nameraných na MT alebo PRVN).

Kritérium spravodlivého rozpočítavania tepla

Zo zákonov stavebnej fyziky, rešpektovania vlastností merania tepla a rešpektovania výrazných prestupov tepla medzi bytmi vyplýva, že maximálne fyzikálne odôvodniteľný podiel medzi nákladmi bytu s najväčším nákladom na meter štvorcový plochy a najmenším nákladom na meter štvorcový plochy môže byť maximálne 2,5 násobok (Rmax = 2,5).

Rmax = 2,5  môžeme tak považovať za kritérium pre spravodlivé rozpočítavanie nákladov.

Ak si vlastníci bytov v zmysle platnej legislatívy zvolia nízku základnú zložku, alebo je  v dome špecifická vykurovacia sústava, dochádza k situáciám, v dôsledku ktorých  výsledkom rozpočítavania nákladov je, že tento podiel v nákladoch na m2 medzi bytmi ďaleko presahuje 2,5 násobok. Za ten istý m2 vykurovanej plochy bytu, tak niektorí vlastníci bytov zaplatia 3 krát viac, ale aj 5 krát, 10 krát, 20 krát viac ako iní vlastníci bytov. 

V Českej legislatíve je ošetrená táto nespravodlivosť tak, že konečné výsledky rozpočítavania nákladov nikdy neprekročia hodnotu Rmax nad 2,5 násobok.

Na základe tohto vzoru a princípov Českej legislatívy ENBRA SLOVAKIA s.r.o. prichádza s vylepšenou a ešte spravodlivejšou metodikou pre rozpočítavanie tepla za ÚK.

Čo môžu urobiť vlastníci bytov už teraz? 

Vyhláška č. 240/2016 Z.z. §7 ods 1 určuje pomer zložiek: „... základná 60 % a spotrebná 40 % z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov nedohodnú inak.“

Pre zabezpečenie spravodlivého rozpočítania ÚK si na domovej schôdzi vlastníkov bytov alebo písomným hlasovaním v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  môžete okrem už Vami odsúhlaseného používaného pomeru zložiek, odsúhlasiť použitie metodického postupu pre zmenu zložiek prepočítaním pomocou metodiky Rmax.

Požiadajte nás o použitie Rmax vo svojom rozúčtovaní.