SENEC BOL OPÄŤ DEJISKOM KONFERENCIE O MERANÍ A ROZPOČÍTANÍ TEPLA

V dňoch 8. a 9. novembra sa v Senci už po osemnásty krát uskutočnila Konferencia Meranie a rozpočítanie tepla. Táto odborná konferencia s medzinárodnou účasťou sa ako každý rok konala opäť pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia. Medzi účastníkmi ani v tomto ročníku nechýbala spoločnosť ENBRA Slovakia.

Je už tradíciou, že na tejto mimoriadne obľúbenej konferencii vystupujú medzi prezentujúcimi nielen zástupcovia firiem, ktoré sa venujú meraniu a rozpočítavaniu tepla, ale aj zástupcovia akademickej obce a rovnako predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR. Zároveň tak, ako po minulé roky, ani tentoraz nechýbali príspevky odborníkov z našej spoločnosti.

 

Ešte v prvý deň konferencie sa so svojimi prednáškami predstavil náš riaditeľ pre služby, kvalitu a inovácie, Ing. Dušan Slobodník. V prvej prednáške SMART METERING  bytových domov a jeho ekonomická efektívnosť pre vlastníkov bytov, sa venoval tomu, či sú náklady vynaložené na zavedenie Smart Meteringu ekonomicky efektívne a tiež či je Smart Metering skutočne ten správny smer pre znižovanie nákladov za energie v domácnosti. Jednoznačným záverom bolo, že aj ten najlacnejší „SMART METERING“ je reálne pri súčasných cenách tepla, obstarávacích a prevádzkových nákladoch pre vlastníkov bytov ekonomicky neefektívny. Aktuálne služby v oblasti Smart Meteringu sú minimálne, nedostačené a pre vlastníkov bytov nezaujímavé. Táto oblasť je preto oblasťou so značným potenciálom a aj naša spoločnosť sa bude snažiť prispieť ku skvalitneniu služieb a inovácií Smart Meteringu.

 

V rámci druhého príspevku pod názvom ENBRA EASY SMART – koncept SMART METERINGu novej generácie, predstavil D.Slobodník našu novú koncepciu Smart Meteringu s ponukou outsourcingu služby Rozpočítavanie nákladov. „Môžeme sa pochváliť novou šikovnou centrálou v našej ponuke. ENBRA Easy slúži ako jedna zbernica pre online zber a spracovanie dát zo zariadení wM-BUS rôznych výrobcov,“ uviedol Slobodník. Spomínaná zbernica je akýmsi odklonom od doterajších uzavretých firemných riešení. „Zároveň prehlbujeme spoluprácu so spoločnosťou Anasoft, čoho výsledkom je univerzálne inteligentné softvérové riešenie pre všetky platformy zberu a spracovania dát,“ doplnil. Budúcnosťou v tejto oblasti je podľa Slobodníka jeden portál s jedným prístupom a všetky informácie, spotreby a náklady združené na jednom mieste. Aby bol však Smart Metering naozaj smart, dôležité je, aby primárne nekomunikovali so systémom ľudia, ale naopak, aby systém komunikoval s ľuďmi.

 

Do tretice Slobodník predstavil novovzniknutú Asociáciu rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko, na ktorej založení sa podieľala aj spoločnosť ENBRA Slovakia. Ako predseda Rady asociácie ARTAV Slovensko vidí Slobodník jej hlavnú úlohu predovšetkým v združovaní firiem zaoberajúcimi sa rozpočítavaním nákladov a práci na riešeniach a tvorbe legislatívy v súčinnosti s predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR. Asociácia má tiež poskytovať priestor pre rast spoločností realizujúcich svoju činnosť v oblasti rozpočítavania tepla a vody v Slovenskej republike a zastrešovať ich p odbornej stránke. 

 

Poslednou spomedzi príspevkov ENBRY bola prezentácia od nášho českého kolegu, produktového manažéra, Petra Holyszewskeho, s ktorou sa predstavil druhý deň konferencie. V jeho príspevku Optimálny návrh meradla tepla v sústavách vykurovania a chladenia, ste sa okrem iného mohli dozvedieť, čo je predpokladom toho, aby údaje z meradla tepla boli s chybami v prípustnom tolerančnom poli a tiež, že dodržanie týchto podmienok je dôležité nielen vo fáze návrhu a inštalácie meradla, ale počas celej doby jeho prevádzky.