Vyhláška, ktorá ustanovuje pravidlá rozpočítavania nákladov na dodané teplo na vykurovanie a teplú vodu: Čo by mali vedieť správcovia domov na Slovensku?

1. 3. 2024
Ak ste správca objektu, o vyhláške č. 503/2022, ktorá začala platiť na začiatku roku 2023, ste už veľmi pravdepodobne počuli. Táto vyhláška prináša zmeny, na ktoré je dôležité sa pripraviť. Pozrime sa, aké to sú a aké povinnosti ako správcovia objektov máte.

Cieľom novej vyhlášky je štandardizovať a zlepšiť proces merania a rozpočítavania nákladov na teplo, aby nedochádzalo k extrémnym a nespravodlivým rozdielom v platbách medzi jednotlivými bytmi. To má viesť k väčšej transparentnosti, spravodlivosti, ale aj ochote obyvateľov správať sa efektívnejšie.

Ako sa budú rozdeľovať náklady na teplo?

Náklady na teplo sa teraz rozdeľujú do dvoch zložiek – základnej a spotrebnej, a to na základe dohody medzi vlastníkmi bytových jednotiek a správcom domu. Pred prijatím novej vyhlášky bol odporúčaný pomer 60 % základná zložka a 40 % spotrebná zložka.

Vlastníci bytov ale mali možnosť dohodnúť sa na inom pomere zložiek, čo v niektorých prípadoch viedlo k tomu, že základná zložka mohla byť nastavená na nulu. To vytváralo nerovnosti najmä v situáciách, keď niektorí obyvatelia (napríklad majitelia dlhodobo neobývaných bytov) nevykurovali svoje byty vôbec a spoliehali na teplo prenikajúce zo susedných bytov.

Nová vyhláška č. 503/2022 zmenila prístup k rozdeľovaniu nákladov a stanovila minimálnu hodnotu základnej zložky na 30 percent. Na druhej strane ale zaviedla pravidlo, že byt s najvyššími nákladmi na vykurovanie na m2 nesmie platiť viac než 2,5-násobok sumy, ktorú platí byt s najnižšími nákladmi na m2. Tieto opatrenia majú viesť ku spravodlivejšiemu rozdelenie nákladov. Popritom zohľadňujú základné potreby domu na vykurovanie aj reálnu spotrebu bytov.

Aké sú teda vaše povinnosti?

Dôraz na transparentnosť a spravodlivosť znamená pre správcov objektov niekoľko kľúčových povinností:

  • Rozdeľovanie nákladov podľa pravidiel rozpočítavania: Aby bolo rozpočítavanie spravodlivejšie je povinnosťou postupovať podľa pravidiel rozpočítavania, ktoré ustanovuje vyhláška.
  • Zabezpečenie odpočtu: Je povinnosťou správcu zabezpečiť odpočet prístrojov, zároveň je povinnosťou vlastníka umožniť vykonanie odpočtu v jeho byte.
  • Údržba a kontrola meracích zariadení: Aby bola zaručená presnosť merania, je nutné zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení.
  • Informovanie obyvateľov: Informujte vlastníkov o systéme odčítania údajov a dôležitosti spravodlivého rozdeľovania nákladov. Nezabudnite zmieniť ustanovenie minimálnej hodnoty základnej zložky nákladov na teplo na 30 % a zavedenie pravidla o 2,5-násobku sumy viď. vyššie.
Image
Vyhláška na vykurovanie a teplú vodu

Ak potrebujete vlastníkom vysvetliť, ako sa po novom rozdeľujú náklady na teplo, máme pre vás pripravený jednoduchý príklad. 

Predstavme si bytový dom, kde sú tri rôzne typy obyvateľov: 

1. Pán Novák, ktorý žije v byte v strede budovy a vykuruje pravidelne a mierne počas celej zimy. 

2. Pani Svobodová, ktorá má byt na rohu budovy, vykuruje viac a má vyššie tepelné straty.

3. Pán Pospíšil, ktorý má investičný byt, v ktorom nebýva, vôbec nekúri a spolieha sa na teplo z okolitých bytov.

Pred vyhláškou č. 503/2022:

Náklady na teplo boli rozdelené na základe základnej a spotrebnej zložky, ale vlastníci bytov si mohli stanoviť vlastný kľúč rozdelenia. Mohlo to znamenať, že pán Pospíšil, ktorý nekúri vôbec, platil minimálne platby za teplo, pretože jeho spotrebná zložka bola nulová alebo veľmi nízka. Pani Svobodová a pán Novák, ktorí kúria, naopak mohli znášať nespravodlivo vysoké náklady.

Po zavedení vyhlášky č. 503/2022:

Minimálna hodnota základnej zložky je 30 %. To znamená, že aj Pán Pospíšil bude musieť prispievať na základné náklady spojené s vykurovaním budovy, aj keď vo svojom byte sám nekúri.

Vyhláška ale stanovuje, že byt s najvyššími nákladmi na m2 nesmie platiť viac než dva a pol násobok bytu s najnižšími nákladmi na m2. To znamená, že rozdiel v nákladoch pre Pani Svobodovú a Pána Pospíšila bude nižší.

Toto nové pravidlo pomáha zabezpečiť, že všetci vlastníci bytov prispievajú spravodlivejšie na spoločné náklady spojené s vykurovaním.

Reklamácie a nárast počtu sťažností

Nastavenie nových pravidiel môže pre vlastníkov bytov znamenať nepríjemné prekvapenie. Očakáva sa preto zvýšený počet sťažností a reklamácií.

Ako postupovať v prípade reklamácie:

  • Preverenie reklamácie: Po prijatí reklamácie  je nutné preveriť všetky okolnosti a údaje. To zahŕňa kontrolu vstupných údajov (odpočet prístrojov, podlahové plochy, ....) a kontrolu samotného rozpočítavania nákladov v súlade s platnou legislatívou.
  • Komunikácia s vlastníkmi: Správca objektu by mal vlastníkom poskytnúť jasné a zrozumiteľné informácie o výsledkoch preverenia reklamácie v zákonných termínoch.
  • Nápravné opatrenia: Ak je reklamácia oprávnená, je potrebné vykonať opravné rozpočítavanie a navrhnúť spôsob vysporiadania prípadných rozdielov v platbách.
  • Dodržiavanie zákonných lehôt: V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa majú správcovské spoločnosti povinnosť vyriešiť sťažnosť do 30 kalendárnych dní.
  • Záznam o reklamácii: Správca  by mal viesť záznamy o všetkých prijatých reklamáciách a o tom, ako boli vyriešené.

Je však dôležité nezabudnúť na to, že podanie sťažnosti neznamená odklad prípadných nedoplatkov do doby, kým sa sťažnosť vyrieši.