Merače vody a tepla len s možnosťou diaľkového odpočtu. Kupovať iné sa už nevyplatí.

5. 10. 2023
Od 1. januára 2027 začne na Slovensku platiť povinnosť diaľkových odpočtov pre vodomery a merače tepla. Týkať sa bude bytových domov s výmerou celkovej podlahovej plochy nad 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním. V praxi to pre majiteľov nehnuteľností znamená, že pokiaľ sa chystajú na výmenu vodomerov či meračov tepla, vyplatí sa im podľa odborníkov už teraz zakúpiť taký model, ktorý disponuje funkciou diaľkového odpočtu. Inak im hrozí ďalšia výmena, a tým pádom finančná strata. V horšom prípade potom postih za nesplnenie zákonných povinností v podobe finančnej pokuty.

Vodomery a merače tepla inštalované v tomto roku by už kvôli väčšiemu komfortu mali mať funkciu diaľkového odpočtu. Ich dodatočné zakúpenie od 1. januára 2027, kedy na Slovensku začne platiť nová legislatíva, si vyžiada ďalšie náklady a povinnosť opätovného sprístupnenia bytov zo strany vlastníkov. „Čas overenia bytových vodomerov a ich pravidelná výmena je totiž päť rokov. Za tento čas tak už pre nich bude platiť povinnosť diaľkového odpočtu a teda bude možné vyvodiť postih za nesplnenie zákonnej povinnosti kontrolným orgánom,“ hovorí Ivan Ďurica, produktový manažér pre meraciu a regulačnú techniku ENBRA SLOVAKIA. Okrem toho to nariaďuje zákon o energetickej efektívnosti:

Zákon č. 321/2014 Z. z. – zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 32b

(3) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, sú povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu podľa § 11 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2021 do 1. januára 2027.

V prípade bytových meračov tepla alebo rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) tak už od tohto roka dáva zmysel jedine montáž zariadenia s diaľkovým odpočtom. Čas platnosti overenia a jeho výmena je o rok kratšia, a to štyri roky. „Aj napriek tomu, že povinnosť prevádzky meračov tepla s funkciou diaľkového odpočtu vyplývajúca z legislatívy o energetickej efektívnosti je až od 1. 1. 2027, už teraz je v niektorých prípadoch ekonomicky neefektívne montovať meradlá bez funkcie diaľkového odpočtu,“ upozorňuje Ďurica. To znamená, že pokiaľ termín overenia práve inštalovaného merača vychádza na akýkoľvek dátum po 1. januári 2027, je ekonomicky nezmyselné inštalovať zariadenie bez funkcie diaľkového odpočtu.

SMART merače budú potrebné čo nevidieť

Každé novo inštalované zariadenie by tak už podľa odborníkov malo byť takzvaným SMART meračom. „Ak sa tak nestane, bude nutná predčasná výmena, ktorá môže stáť koncového zákazníka desiatky eur navyše,“ upozorňuje Ďurica. Okrem finančnej úspory a lepšej kontroly nad spotrebou energií existujú u smart meračov aj ďalšie výhody, napríklad potenciálna možnosť porovnania s inými domácnosťami či všeobecne lepšia informovanosť. Domácnosti by tak získali prehľad o tom, aké činnosti alebo zariadenia majú najväčší vplyv na ich spotrebu energie. Podľa toho by potom mohli upraviť svoje spotrebiteľské správanie. „V súčasnosti je to tak, že technicky sa síce odčítajú, v praxi sa ale nič nemení. Majiteľovi nehnuteľnosti týmto krokom nevzniká povinnosť poskytovať pravidelný mesačný prehľad o spotrebe energie, ktorý by mal pre používateľa niekoľko prínosov,“ poukazuje na možnosť novelizácie Ďurica.

Ako to funguje v Česku?

V budúcnosti by mohla vyhláška dokonca upravovať niektoré pravidlá o rozúčtovaní nákladov na vykurovanie a spoločnú prípravu teplej vody pre dom s cieľom lepšej informovanosti používateľov. Práve k tomu by výhľadovo mali smerovať aj ďalšie legislatívne novinky. Jedným zo štátov, ktorý sa odhodlal k prvým krokom v zapracovaní inteligentných meracích systémov do legislatívy, je Česká republika. Spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti dodávok energie, musia poskytnúť spotrebiteľom mesačné prehľady o spotrebe. „Tie musia obsahovať informácie o nákladoch za predchádzajúci mesiac. Ich poskytovateľom pre služby spojené s používaním bytových aj nebytových priestorov je majiteľ nehnuteľnosti, alebo spoločenstvo vlastníkov jednotiek,“ popisuje Josef Haumer, vedúci oddelenia služieb spoločnosti ENBRA.

V praxi by zmeny umožnili spotrebiteľom zasadiť svoju spotrebu energií do lepšieho kontextu a tiež ju porovnať s predchádzajúcim obdobím. „Používatelia u našich západných susedov tak majú k dispozícii medziročné grafické porovnanie spotreby tepla na vykurovanie a spotreby teplej vody. Môžu si teda porovnať, ako sa im zmenila spotreba týchto zdrojov oproti predchádzajúcemu roku. Dôležité pritom je, že graf je upravený so zreteľom na klimatický faktor v oboch obdobiach, takže sú v ňom eliminované prípadné odchýlky spôsobené počasím,“ uviedol Ďurica s tým, že taký postup by mohol byť prínosný aj pre množstvo spotrebiteľov na Slovensku.

Kontaktujte nás