AKTUALIZOVANÉ: Vyúčtovanie za teplo a teplú vodu sa tento rok posunie

24. 3. 2021
Vláda schválila Novelu zákona 67/2020 Z. z., kde okrem iného schválila posunutie termínov rozpočítavania nákladov za teplo a teplú vodu do 31. júla 2021.

V článku publikovanom 24.3.2021 sme vás ako prví informovali o iniciatíve ARTAV Slovensko. Na MF SR a MH SR ARTAV Slovensko adresoval požiadavky na posunutie termínu rozpočítavania nákladov za teplo a teplú vodu z 31. mája na 31. júl.

Vláda reagovala na požiadavky správcovských organizácií a ARTAV Slovensko a Novelou zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 schválila posunutie termínov na vypracovanie a doručenie rozpočítavania nákladov za teplo a teplú vodu do 31. júla 2021.  

Presné znenie:

§ 36e
(1)
Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vlastníci“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu, 59g) ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.
Celú Novelu zákona nájdete tu.
 
Doteraz platná legislatíva hovorila o tom, že rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie sa má vykonať najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Správca bol tiež povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu. Novelou zákona z 31.3.2021 sa táto povinnosť posúva z mája na 31. júl.

Aktualizované 6.4.2021 

Celý článok (z dňa 24.3.2021) s dôvodmi posunutia termínov si môžete prečítať nižšie:

Aké sú dôvody na posun termínu vyúčtovania?

Približne 30 % meračov tepla a vody v bytových domov, nie sú vybavené možnosťou diaľkového odpočtu a je potrebné vykonať vizuálny odpočet so vstupom do bytov. V praxi sa však stáva, že niektorí vlastníci bytov sa obávajú nákazy a odmietajú vstup odpočtára do bytu. Pre tieto prípady ENBRA SLOVAKIA s.r.o. vyvinula a prevádzkuje jedinečnú aplikáciu www.samoodpocet.sk, ktorá umožňuje vlastníkom bytov pomocou mobilného telefónu vykonať odpočty svojich meračov bez nutnosti vstupovania odpočtára do bytu.

K dnešnému dňu ENBRA SLOVAKIA získala pomocou aplikácie samoodpočet odpočty z takmer 20 tisíc meračov. Následná kontrola a spracovanie týchto odpočtov sú pre nás administratívne podstatne zložitejšie a pracnejšie, ako spracovanie klasického vizuálneho odpočtu, ale v záujme zdravia vlastníkov bytov aj odpočtárov sme považovali za povinnosť umožniť vlastníkom v aktuálnej COVID situácii takúto možnosť.

Napriek našej snahe, napriek možnosti využiť aplikáciu pre samoodpočet vlastníkmi bytov, k dnešnému dňu nemáme všetky odpočty nutné pre korektné a spravodlivé rozpočítanie nákladov za teplo. V rovnakej a aj podstatne horšej situácii sa nachádzajú aj správcovia v rámci celého Slovenska. Ale to je len jeden z dôvodov, prečo správcovia a ARTAV Slovensko požiadali o viac času.

Druhým nevyhnutným predpokladom pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo pre konečných spotrebiteľov (vlastníkov bytov) je personálne zabezpečenie rozúčtovacích a správcovských spoločností. Rozpočítavanie nákladov za teplo môžu vykonávať len odborne zaškolení pracovníci, ktorí majú dostatočnú  prax v danom odbore.  Ide o podpornú energetickú službu, ktorá si vyžaduje precíznu znalosť legislatívy.

Pracovníci, ktorí vykonávajú a pripravujú rozpočítanie nákladov v zmysle vyhlášky 240/2016  sú vysoko špecializovaní a prakticky personálne nenahraditeľní. Zároveň ide o sezónnu prácu, kde v období od januára do konca mája je potrebné zvládnuť obrovské množstvo práce. Aj v bežnej situácii môže výpadok jedného pracovníka znamenať problém. V aktuálnej situácii každý deň dochádza k výpadkom pracovníkov z dôvodu pandémie COVID 19. Predpokladané riziko výpadku viacerých pracovníkov a aj celých oddelení je úplne reálne.

Čo sa môže stať, ak nebudú posunuté predmetné zákonné povinnosti:
  1. Rozpočítavanie nákladov bude vypracované s nízkou mierou spravodlivosti. Pre korektné a čo najspravodlivejšie rozpočítavanie nákladov za teplo a vodu sú nevyhnutné odpočty.

  2. Vysoká miera uplatnenia penalizácií z dôvodu nesprístupnenia, neumožnenia vykonania odpočtov vlastníkmi bytov, bude vytvárať v spoločnosti ďalšie napätie, nespokojnosť a pocit nespravodlivosti.

  3. Rozúčtovatelia a správcovia nebudú mať možnosť vypracovať a doručiť konečným spotrebiteľom rozpočítanie nákladov v zmysle vyhlášky č. 240/2016 Z.z, ako splnenie povinností vyplývajúce správcom zo zákona č. 182/1993. Dôvodom budú chýbajúce odpočty, aj výpadky pracovníkov čerpajúcich pandemickú OČR a pandemickú PN.

Požadované výnimočné posunutie termínu spomínaných zákonných povinností z 31.5.2021 na 31.7.2021 v tejto situácii umožní všetkým zúčastneným stranám získať čas na štandardné a korektné vypracovanie rozpočítania nákladov, ako v zmysle vyhlášky č. 240/2016 Z.z, tak aj splnenie si povinností správcov v zmysle zákona č. 182/1993. Posunutie termínov nie je len v záujme správcov, ale predovšetkým v záujme konečných spotrebiteľov.

Ministerstvo financií SR vyhovelo požiadavkám správcovských organizácií a ARTAV Slovensko a pripravilo návrh zmeny zákona, ktorá umožní posunúť požadované termíny.

Ak parlament návrh schváli, tak počas obdobia pandémie nebudú v roku 2021 spoločenstvá vlastníkov bytov či správcovia bytov v omeškaní, ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia vyúčtovanie do 31. júla 2021.

Znenie predmetného návrhu zmeny zákona MF SR je k dispozícii na stránkach www.artav.sk v časti aktuality.

Ing. Dušan Slobodník, ENBRA SLOVAKIA s.r.o.